Дирекция "Технически правила и норми"

Дирекция "Технически правила и норми"

22 август 2017 | 09:49

Директор: Кристина Цалова

Отдел "Строителни продукти"
Началник на отдел: Татяна Червенкова 

Отдел "Хармонизация на техническата нормативна уредба"
Началник отдел: Мариела Търнева

Функции на дирекцията:
1. Подпомага министъра при осъществяването на държавната политика по разработването на нормативни актове (издавани самостоятелно или съвместно с други компетентни министри) в областта на проектирането, изпълнението, поддържането и разрушаването на строежите и тяхното хармонизиране с правото на Европейския съюз с оглед създаване на условия за изграждането на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи с устойчиво използване на природните ресурси;
2. Подпомага министъра при провеждането на държавната политика по оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (OB, L 88 от 4.04.2011 г.) и при прилагането на национална система за оценяване на строителни продукти, за които все още няма хармонизирани технически спецификации;
3. Организира и ръководи цялостната дейност по прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011;
4. Организира и ръководи разработването на техническите нормативни актове по т. 1, извършва проучване и анализ на резултатите от тяхното прилагане;
5. Координира предоставянето на проектите на технически нормативни актове на министерството за нотифициране пред Европейската комисия;
6. Изпълнява функциите на орган, отговорен за уведомяване и провеждане на необходимите процедури за оценка и нотифициране пред Европейската комисия и държавите – членки на Европейския съюз, на органи, оправомощени да изпълняват задачи като трети страни в процеса на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011;
7. Изпълнява функциите на звено за контакт относно продукти в строителството в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (OB, L 218 от 13.08.2008 г.), предоставящо информация относно националните изисквания, приложими за предвидената употреба на всеки строителен продукт;
8. Определя националните нива и параметри на безопасност на сградите и съоръженията и техническите класове на строителните продукти по отношение на носимоспособността, огнеустойчивостта, дълготрайността и други, на конструкциите на строежите за прилагането на европейските норми за проектиране на строителни конструкции;
9. Осигурява ръководство на научноизследователската дейност, необходима за изработване на националните разпоредби за въвеждане и прилагане на европейските стандарти и норми;
10. Представлява министерството и участва в национални органи по акредитация, метрология и стандартизация, участва в работни групи по европейска интеграция и в технически комитети по стандартизация към Българския институт за стандартизация и изработва становища по проекти на европейски стандарти с оглед прилагането им чрез подзаконови нормативни актове;
11. Организира и разработва механизми и правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011: процедури за оценка, контрол и нотифициране на органи, правила за определяне на национални изисквания за експлоатационните показатели на строителните продукти и механизми за предоставяне на тази информация;
12. Организира и осъществява общо ръководство на лицата за оценяване на строителните продукти и на органите за техническо оценяване и упражнява постоянен контрол върху дейността им;
13. Организира, координира и ръководи дейността за определяне на национални изисквания към експлоатационните показатели на строителните продукти, за деклариране на нива, класове или гранични нива във връзка с предвидената им употреба;
14. Предоставя информация за националните изисквания към експлоатационните показатели на строителните продукти във връзка с тяхната предвидена употреба;
15. Представлява министерството в Постоянния комитет по строителство съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011, изработва и съгласува позиции на Република България по обсъжданите въпроси, изработва становища по обсъжданите решения, мандати и стандарти;
16. Участва в работна група „Техническа хармонизация“ към Съвета на Европа и изготвя национални позиции по проекти на европейски актове, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011; участва и изготвя информация и становища в работните групи по прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011 – в AdCo групата относно надзора на пазара на строителните продукти, в групата на звената за контакт относно продукти в строителството и в групата на нотифициращите органи;
17. Изработва становища по нормативни актове на други ведомства и за прилагане на нормативните актове от компетентността на министерството, оказва методическо ръководство за прилагането на нормативната уредба и за популяризирането й;
18.Проучва и изготвя отговори на предложения, запитвания и писма на физически и юридически лица по въпроси, свързани с прилагането на нормативната уредба.