ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧEН РАЙОН ОТ НИВО 2 (2007-2013 Г.)

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧEН РАЙОН ОТ НИВО 2 (20

29 юли 2011 | 00:00
Докладът е одобрен с протокол № 29 от заседанието на Министерския съвет на 27.07.2011 г.

Целта на Доклада е да представи резултатите от постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на РПР на ЮИР, оценка на ефективността на използваните финансови ресурси за постигане на целите на РПР на ЮИР и обобщена оценка на действията на компетентните органи във връзка с изпълнението на РПР на ЮИР и предложения за подобряване ефективността на работата им.

Изводите от Доклада показват, че визията и главната цел определени в РПР на ЮИР остават актуални. Рамката на стратегическите цели и определените приоритети, като цяло съответстват на проблемите и нуждите на Югоизточен район от ниво 2. В същото време Докладът формулира препоръки относно изпълнението на РПР на ЮИР до края на периода на действието му, както и предложения за разработване на РПР на ЮИР за периода след 2013 г.
  • Прикачени файлове (1)
    Доклад
Прикачени файлове (1)