Финансови контрольори

Финансови контрольори

23 ноември 2007 | 13:43
Функции:
 

Финансовите контрольори са пряко подчинени на министъра с изключение на финансовите контрольори на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ и дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“.

Финансовите контрольори осъществяват предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрола в публичния сектор (ЗФУКПС) и методологията на министъра на финансите.

Финансовите контрольори извършват необходимите проверки и изразяват мнение за законосъобразност преди вземането на решение, свързано с финансовата дейност на министерството. Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовите контрольори се определят с вътрешни актове на министъра.