Инспекторат

Инспекторат

23 ноември 2007 | 13:32

Ръководител Инспекторат: Мина Рударова

inspektorat@mrrb.government.bg

 

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осъществява административен контрол върху дейността на министерството, включително върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.

Инспекторатът:

1. Подпомага министъра по отношение на изпълнението на задачите, произтичащи от програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията;
2. Извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в администрацията;
3. Прави оценка на корупционния риск и предлага мерки за ограничаването му;
4. Събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа на администрацията;
5. Осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
6. Следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работата от служителите на администрацията;
7. При констатиране на нарушения на служебни задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация предлага образуване на дисциплинарно производство;
8. Извършва проверка на сигналите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
9. Извършва проверки по предоставянето на административни услуги;
10. Съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон;
11. Изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;
12. Прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствените актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията;
13. Осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра.

В края на всяка година инспекторатът изготвя план за дейността за следващата календарна година, който се утвърждава от министъра. Проверките се извършват въз основа на заповед на министъра.

Инспекторатът осъществява и други проверки по конкретни въпроси и случаи, възложени със заповед на министъра.

Инспекторатът се отчита ежегодно за дейността си пред министъра на регионалното развитие и благоустройството.