МРРБ ще подпомага финансово общините за изработка на общи устройствени планове

МРРБ ще подпомага финансово общините за изработка на общи устройствени планове

02 февруари 2015 | 11:05
С разпоредбата на § 123, ал. 2 и ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (изм. ДВ, бр. 66/2013 г.) на министъра на регионалното развитие и благоустройството е възложено разпределянето на средствата от държавния бюджет за финансово подпомагане изработването на задания и на проекти на общи устройствени планове на общини (ОУПО).
За изпълнение на задължението за финансово подпомагане на общините министърът е одобрил методика, наречена „Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по изпълнение на § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (изм. ДВ, бр. 98/2014 г.), за изработване на общи устройствени планове на общини“ с Приложения - необходимите за кандидатстване документи.
Общините, които не са получили средства за финансово подпомагане през 2014 г. или са получили част от средствата ще бъдат уведомени за действията, които следва да предприемат през 2015 г., съгласно одобрената методика.
Сумата, предвидена в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за тази дейност за 2015 г. е 5 000 000 (пет млн.) лв.
 
 
 
 
  • Прикачени файлове (6)
    Ред и условия за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
    Приложение 1 - Формуляр за кандидатстване за финансиране изработването на задание за общ устройствен план на община (по § 123, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ);
    Приложение 2 - Формуляр за кандидатстване за финансиране изработването на проект на общ устройствен план на община (по § 123, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ)
    Приложение 3 - Декларация за липса или наличие на двойно финансиране при изработване на общ устройствен план на общината
    Приложение 4 - Декларация от компетентния орган (кмет на община) за вярност на информацията
    Приложение 5 - Декларация от кмета на община, че ще продължи процеса по изработване на ОУПО с възлагане на проект
Прикачени файлове (6)