Предстои провеждане на национален информационен ден по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020 във връзка с третата покана за проектни предложения

Предстои провеждане на национален информационен ден по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВ

19 януари 2017 | 14:20
Прикачени файлове (1)

На 16 февруари 2017 г. в хотел Бест Уестърн Хотел Експо, бул. Цариградско Шосе 149, гр. София. ще се проведе национален информационен ден във връзка с предстоящото обявяване на Третата покана за набиране на проектни предложения по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020. Поканата ще бъде отворена в периода от 1 март до 30 юни 2017 г.
 

Информационният ден се организира от Съвместния секретариат на програмата и Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
 

Поканени да участват в информационния ден са всички заинтересовани организации и институции.
 

Желаещите да участват в събитието следва да попълнят електронен регистрационен формуляр за участие най-късно до 13 февруари 2017 г. За участие се допускат максимум до двама представители от дадена институция/организация. При изчерпване на капацитета на залата, регистрацията ще бъде автоматично прекратена преди крайния срок за регистрация!
 

Работен език на семинара: презентации на английски и български език с осигурен превод за въпроси и дискусии.


Всички, които желаят да участват като партньори в проектите в третата покана за предложения и да получат индивидуална консултация от представителите на Съвместния секретариат в рамките на информационния ден следва да:
1. попълнят електронния регистрационен формуляр за участие в събитието
2. се регистрират на интернет страницата на програмата на: http://www.interregeurope.eu/account/registration/index/,
3. опишат своята проектна идея и да поискат консултация на информационния ден. Потвърждение за провеждане на индивидуална консултация се изпраща от Съвместния секретариат до кандидатите.
 

Преди изпращане на проектната идея се препоръчва извършване на самооценка, чрез попълване на следната форма: http://www.interregeurope.eu/self-assessment/.
 

За допълнителна информация относно организацията на предстоящото събитие може да се обръщате към:
Ирина Рангелова, държавен експерт от отдел „Програми за европейско териториално сътрудничество и добросъседство“, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, тел. 02 9405 596, ел. поща: IRangelova@mrrb.government.bg.
Десислава Михайлова – старши експерт от отдел „Програми за европейско териториално сътрудничество и добросъседство“, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, тел. 02 9405 696, ел. поща: DMihaylova@mrrb.government.bg

Допълнителна информация относно програмата за сътрудничество и изискванията за разработване на проектните предложения в третата покана за предложения, база данни за проектни идеи и търсене на потенциални партньори, форма за подпомагане на кандидатите в третата покана, и списък на управляващите органи на програмите по цел 1 „Инвестиции за растеж и работни места“ и на институции, отговорни за изпълнението на политики, съответстващи на идентифицираните по програмата теми за сътрудничество, които може да издават писма за подкрепа на българските партньори може да намерите на електронната страница на програмата.

Приложение: Дневен ред за информационния ден на 16 февруари 2017г

  • Прикачени файлове (1)
    Дневен ред за информационен ден по Програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2014-2020“ на 16 февруари 2017 г.
Прикачени файлове (1)