Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г., попр. ДВ, бр. 105 от 2014 г.)

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопаснос

15 септември 2020 | 14:18

Проектът на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-647 от 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г., попр. ДВ, бр. 105 от 2014 г.) е разработен от работна група, създадена със Заповед № 8121з-508 от 15.05.2020 г. на министъра на вътрешните работи на основание чл. 125, ал. 2 от Закона за министерството на вътрешните работи.

С проекта са регламентирани конкретни изисквания за възможността и условията за разполагането на горими материали в ученически и детски шкафчета в евакуационните коридори на детски градини и ясли от подклас на функционална пожарна опасност Ф 1.1 и на училища и центрове за подкрепа за личностно развитие от подклас на функционална пожарна опасност Ф 4.1.

В посочените обекти се допуска поставяне на горими материали (дрехи и/или материали, свързани с образователния процес) в евакуационен/ни коридор/и на сградите, в случай че горимите материали са поставени в метални ученически или детски шкафчета, монтирани само към едната стена на коридора и стационарно закрепени към стената и/или пода, като минималното разстояние от всеки евакуационен изход до шкафчетата е 0,9 m.

  • Прикачени файлове (2)
    Проект на Наредба
    Мотиви
Прикачени файлове (2)