Проект на Наредба за допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност

23 април 2021 | 09:23

С настоящия проект се предлага създаване на § 7 в преходните и заключителни разпоредби на Наредба № РД-02-20-2 от 2021 г., който урежда възможността инвестиционните проекти, разработени в съответствие с отменената Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 54 от 2009 г. отм., бр. 12 от 2021 г.) да бъдат внесени за одобряване от компетентния орган в 45-дневен срок от влизане в сила на тази наредба. Предвидено е, че в производството по одобряване на тези проекти се прилагат разпоредбите на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Уреждането на обществените отношения, предмет на предложените промени, е обусловено от необходимостта от своевременен отговор на обществените потребности и тяхното удовлетворяване в условията на продължителна епидемична обстановка в страната.

  • Прикачени файлове (3)
    Проект на Наредба за допълнение на Наредба РД-02-20-2 от 2021 г.
    Мотиви към проекта
    Справка за отразяване на становищата
Прикачени файлове (3)