Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация (обн., ДВ, бр. 43 от 2012 г., изм. и доп., бр. 4 от 2014 г., бр. 2, 64 от 2015 г., бр. 22 от 2016 г., бр. 32 от 2018 г.)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на единната си

08 април 2021 | 17:03

С предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-9 от 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация  наредбата се привежда в съответствие с действащото законодателство. Регламентират се задълженията на териториални звена „Гражданска регистрация и административно обслужване“ при предоставяне и прекратяване достъп на длъжностно лице от общинската администрация.

С проекта се прецизират изискванията към документите, които се представят от чужбина, за регистриране на събитията по гражданско състояние, свързани с тяхната легализация или подобна формална процедура и превод.

С проекта се въвежда задължение за отговорните длъжностни лица в общинските администрации да уведомяват засегнатите граждани, когато установят непълноти и грешки в личните им данни и се регламентират разпоредби, свързани с промяна и/или възстановяване на име по реда на чл. 19а от Закона за гражданската регистрация.

  • Прикачени файлове (3)
    Проект на наредба
    Мотиви
    Справка за постъпилите предложения
Прикачени файлове (3)