Проект на Наредба за изменение на Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи о

11 февруари 2020 | 11:39

Проектът на Наредба за изменение на Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации e разработен основно във връзка с изпълнение на одобрени мерки за трансформация на модела на административно обслужване в България, съгласно Решение №704 от 5 октомври 2018 година за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване, с което се цели:

1. Опростяване и привеждане на услугите за бизнеса в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност;

2. Привеждане на административни услуги в областта на законодателството по опазване чистотата на въздуха в съответствие с Административно-процесуалния кодекс;

3. Отмяна на неактуални разпоредби.

Писмени становища от заинтересованите лица се очакват на електронни адреси: yakimova@moew.government.bg и e.petrusenko@moew.government.bg в срок до 12.03.2020 г.

  • Прикачени файлове (2)
    Проект на наредба
    Mотиви към проекта
Прикачени файлове (2)