Проект на Наредба за изпълнение и приемане на земни работи, земни съоръжения, земна основа и фундаменти

Проект на Наредба за изпълнение и приемане на земни работи, земни съоръжения, земна основа и фундаменти

23 януари 2023 | 15:33

Проектът на Наредба за изпълнение и приемане на земни работи, земни съоръжения, земна основа и фундаменти е разработен от работна група, създадена със Заповед № РД-02-14-794 от 18.09.2020 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството (РРБ), на основание чл. 169, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Причините, които налагат приемането на наредбата произтичат от:

-           необходимост от приемане на подзаконов нормативен акт – наредба, която да замени  Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения (Обн. - ДВ, бр. 45/1988 г.; БСА. бр. 6/1988 г.; доп. ДВ. бр. 7/1993 г.) и Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите (публикуван в БСА, бр. 6 от 1985 г.);

-           хармонизиране на националното законодателство с изискванията на техническите спецификации от приложното поле на Регламент (EC) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (OB, L88/5 от 4 април 2011 г.);

-           основно актуализиране на изискванията за изпълнение и приемане на земни работи, земни съоръжения, земна основа и фундаменти, които не отговарят на съвременните европейски изисквания, стандарти и практики.

В изготвения проект на нормативен акт са разписани изисквания за изпълнение, контрол и приемане на земни работи и земни съоръжения; изпълнение на фундиране, контрол и приемане на земна основа и на фундаменти и изисквания за контрол и документиране за приемане на извършените строителни работи и изпитвания.

Предложено е наредбата да влезе в сила 6 (шест) месеца след обнародването ѝ, за да могат участниците в строителството, държавните и общинските органи, браншовите организации и бизнеса да се запознаят с новите изискванията за изпълнение и приемане на земни работи, земни съоръжения, земна основа и фундаменти.

 

mrrb
  • Прикачени файлове (4)
    Проект на Наредба
    Мотиви
    Приложения
    Справка за отразяване на становищата
Прикачени файлове (4)