Проект на Наредба за отмяна на Наредба № РД-02-20-14 от 2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация „одитор по пътна безопасност“

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № РД-02-20-14 от 2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на възде

19 януари 2023 | 14:11

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № РД-02-20-14 от 2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация „одитор по пътна безопасност“ (обн., ДВ, бр. 78 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2017 г.)

Наредба № РД-02-20-14 от 2011 г. е издадена на основание чл. 36д, ал. 3 и 4 от Закона за пътищата (ЗП) от министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласувано с министъра на транспорта и информационните технологии и съобщенията и министъра на вътрешните работи.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (ЗИД на ЗП), обнародван в бр. 23 от 2021 г. на „Държавен вестник“ едновременно са изменени ал. 3 и 4 на чл. 36д от ЗП, на което основание е издадена наредбата.

Измененията се изразяват в това, че с § 12 на ЗИД на ЗП в чл. 36д, ал. 3 от ЗП законова делегация за издаване на подзаконов нормативен акт не е предвидена, а чл. 36д, ал. 4 от ЗП придобива нова редакция, предвиждаща условията и редът за придобиване на професионална квалификация „одитор по пътна безопасност“ и за преминаване на периодични курсове за допълнително обучение да се определят с наредбата по чл. 36б, ал. 9 от ЗП.

През 2022 г. с Постановление № 125 на Министерския съвет на основание в чл. 36б, ал. 9 от ЗП е приета нова Наредба за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура (ДВ, бр. 46 от 2022 г.), която е влязла в сила от 21.06.2022 г.

С оглед избягване на противоречиво тълкуване и прилагане на подзаконовата нормативна уредба по реда на ЗП, поради наличието на два нормативни акта, Наредба № РД-02-20-14 от 2011 г. следва да бъде изрично отменена от органите, които са я издали (министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласувано с министъра на транспорта и съобщенията и министъра на вътрешните работи).

С отмяната на Наредба № РД-02-20-14 от 2011 г. се цели постигане на яснота и избягване противоречия в подзаконовата нормативна уредба по прилагане на ЗП.

  • Прикачени файлове (2)
    Проект на Наредба
    Мотиви
Прикачени файлове (2)