Проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура

Проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и регист

20 юни 2019 | 17:08
  • Прикачени файлове (2)
    Проект на Наредба
    Мотиви
Прикачени файлове (2)