Проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри на енергийните обекти и съоръжения, собственост на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи

Проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и реги

16 февруари 2023 | 13:43

Министерството на енергетиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлагат за обществено обсъждане проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри на  енергийните обекти и съоръжения, собственост на операторите на електропреносната и на  електроразпределителните мрежи. 

С проекта на Наредба се определят съдържанието, условията и редът за създаване, поддържане и съхранение на тези карти и регистри.

Проектът предвижда специализираните карти и регистри да се създават и поддържат от операторите на електропреносната и на електоразпределителните мрежи. Тези дружества може да възлагат и на правоспособни лица по чл. 16 от Закона за кадастъра и имотния регистър набирането и поддържането в актуално състояние на специализирани данни за енергийните обекти и съоръжения.

Операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи ще предоставят публичен достъп до специализираните карти, регистри и информационните системи за извършване на справки и проверки, както и за получаване на специализирани данни, които набират. В проекта на Наредба е предвидено достъпът до данните да се осъществява по електронен път.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се изпращат в законоустановения срок на имейл адрес на водещото ведомство – министерство на енергетиката: i.belcheva@me.government.bg

  • Прикачени файлове (4)
    Мотиви
    Наредба
    Приложения
    Доклад
Прикачени файлове (4)