Проект на Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I, отразяващ нов срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиция

Проект на Насоки за кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I, о

25 ноември 2022 | 14:25

Предвид високия обществен интерес, Министерство на регионалното развитие публикува проект на Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, при която интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е 100% от допустимите разходи за енергийно обновяване на жилищните сгради.

В публикувания документ се предвижда срокът за кандидатстване да бъде променен до 31 май 2023 г. Предвидено е и изменение в разпределението на финансовите средства по процедурата, като за всяка община е определена максимална стойност на безвъзмездната финансова помощ, която тя може да получи. Проектът на Насоките предвижда подготвителните разходи за изготвяне на техническо обследване, технически паспорт и енергийно обследване да се възстановяват на база одобрена от структура за наблюдение и докладване методология, без да е необходимо да се предоставят разходооправдателни документи за одобрените проекти за изпълнение на инвестиции.

Проектът на Насоки за кандидатстване и пакета документи към тях са публикувани на интернет страницата в секция „За обществено обсъждане“ и секция „Проекти по НПВУ“, подсекция „Процедури по НПВУ“, раздел „Процедури за обществено обсъждане“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Коментари и предложения по тях могат да бъдат изпращани на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg, както и по официален път в срок до 02.12.2022 г. включително.

  • Прикачени файлове (13)
    Насоки за кандидастване
    Приложение 1-Декларация изисквания
    Приложение 2 -Партньорско споразумение
    Приложение 3- Декларация за държавни и минимални помощи
    Приложение 4-Заявление за участие
    Приложение 5 -Контролен лист за самооценка
    Приложение 6-Договор за финансиране
    Приложение 7-Финансова идентификация
    Приложение 8-Указания ФК
    Приложение 9-Схема минимални помощи
    Приложение 10-Условия за изпълнение
    Приложение 11
    Справка коментари към 31.10.22 г.
Прикачени файлове (13)