Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона з

23 януари 2024 | 13:10

Целта на изготвения законопроект е да създаде възможност на гражданите, които нямат и не са в състояние да представят   изискуемите документи за извършване на адресна регистрация (за собственост или за ползване на имота, договор за наем и др.),  да заявят адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес. Със законопроекта се въвежда „служебен адрес“.

Служебният адрес ще е адрес на недвижим имот – общинска собственост, който ще се определя със заповедта по чл. 89, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) от кмета на съответната община за извършване на служебна адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес.

Със законопроекта се предвижда гражданите със заличен по реда на чл. 99б от ЗГР единствен постоянен и/или настоящ адрес или чийто постоянен и/или настоящ адрес е заличен от Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси, да бъдат адресно регистрирани на служебен адрес.

Очакваните резултати от прилагането на закона са всички граждани да могат да заявят адресната си регистрация, което от своя страна е предпоставка да се снабдят с документ за самоличност, за да могат да започнат работа, да упражняват правата си, както и да получават услуги. 

Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на:

Портал за обществени консултации (изисква се регистрация): www.strategy.bg/

E-mail: press@mrrb.government.bg

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  • Прикачени файлове (6)
    Проект на ЗИД ЗГР
    Доклад от министъра до МС
    РМС
    Частична предварителна оценка
    Мотиви
    Финансова обосновка
Прикачени файлове (6)