Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

28 октомври 2022 | 15:47

С проекта на закон на направени предложение за изменение и допълнение на нормативната уредба в три основни насоки:

- Уреждане на последиците от обявената за противоконституционна разпоредба на чл. 208, ал. 1 от ЗУТ от ЗУТ, в частта „а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 – петнадесет години“, с Решение № 14/15.10.2020 г. по конституционно дело № 2/2020 г. на КСРБ.

- В законопроекта са залегнали и предложения за изменения и допълнения на действащи разпоредби на ЗУТ, породили проблеми при прилагане, поради непрецизност или непълнота,  или пораждащи излишна административна и финансова тежест.

- Със законопроекта се създава правна възможност за определяне на статута „търпимост“ на строежите или части от тях, представляващи елементи на техническата инфраструктура, които отговарят на техническите правила и норми, но са изградени, реконструирани или ремонтирани без изискващите се строителни книжа – одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж.

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативен акт е определен на 14 дни, предвид предходното му публикуване, по отношение на който са направени несъществени изменения при отразяване на приетите предложения.

Дата на откриване – 28.10.2022 г.

Дата на приключване – 11.11.2022 г.

  • Прикачени файлове (6)
    Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗУТ
    Мотиви
    Проект на доклад
    Частична предварителна оценка на въздействието
    Становище на администрацията на Министерския съвет
    Справка за отразяване на становищата
Прикачени файлове (6)