Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за изработване на устройствени планове и на техните изменения през 2019 г.

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за изработване на устройствени планове и на техн

10 януари 2019 | 15:49
Пореден номер   Заповед за разрешение за 
изработване на проект за устройствен план
номер/дата
Вид и обхват на 
проекта за устройствен план
1. Заповед № РД-02-15-6 от 10.01.2019 г.

Преоткосиране за стабилизиране на откосите за проблемни участъци от Път I-1 участък Даскалово –Дупница от км 278

 2. Заповед № РД-02-15-5 от 10.01.2019 г.   Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Основен ремонт на външен водопровод от помпена станция „Пресека“, с. Пресека, община Кирково, област Кърджали, до водоем 1500 м3, гр. Златоград, община Златоград, област Смолян“
3. Заповед № РД-02-15 11 от 18.01.2019 г. Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Обходен път на гр. Димово от км 39+480 до км 47+300 на път I-1
4. Заповед № РД-02-15-13 от 18.01.2019 г. Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Модернизация на път I-1 е79 "Видин-Ботевград", участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1 = 58+128.47 (километраж по проект)
5. Заповед № РД-02-15-18 от 28.01.2019г. Подробен устройствен план - парцеларен план за АМ " Хемус ", участък от км 87+800 до пресичането с път III-307, разположен в землищата на с. Дерманци, с.Пещерна и с.Торос, община Луковит, с. Брестница, община Ябланица, с. Български извор, община Тетевен, област Ловеч
6. Заповед № РД-02-15-17 от 28.01.2019г. Изработване на ПУП-ПП за трасето на АМ "Хемус" в землищата на с. Дерманци и с. Радюване, община Луковит, с. Баховица, с.Славяни и с.Лисец, община Ловеч, с.Орляне, с.Каленик и гр.Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, с.Николаево и с.Бохот, община Плевен, област Плевен
7. Заповед № 02-15-22 от 04.02.2019г.  Изработване на ПУП-ПП за обект: "АМ Хемус, участък от км 87+800 до км 103+150, включително Пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци", в землищата на с.Брестница, община Ябланица, с.Български извор, община Тетевен, с.Пещерна, с.Торос и с.Дерманци, община Луковит, област Ловеч
8. Заповед № 02-15-25 от 05.02.2019 г.

обект: АМ „Хемус“, участък от км 122+260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен“ и център за управление при км 18+501 на път II-35, в землищата на с. Каленик, община Угърчин, област Ловеч, с. Лисец, с. Баховица и с. Славяни, община Ловеч, област Ловеч, с. Николаево и с. Бохот, община Плевен, област Плевен

9. Заповед № 02-15-27 от 12.02.2019г. 

проект за изменение на ПУП-ПП за обект: "АМ "Струма" Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 = км 359 + 483.52 от ЛОТ 2 до км 376+000 и център за управление с временна връзка към съществуващ път I-1, одобрен със Заповед №  РД-02-15-163/04.12.2015г., изменена със Заповед № РД 02-15-44/03.06.2016г. на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството, за участък от км 359+900 до км 360+100, с оглед обособяване на имот с отреждане за преместване и теренна консервация на археологически ценности на археологически структури на: Римска вила; Римска баня; Антична гробница; Раннохристиянска църква и пещи за керамика

 10.  Заповед № РД-02-15-29/14.02.2019 г.  ПУП-ПП за обект: Модернизация на път I-1  (E79) "Видин-Ботевград", участък от км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) = 58+128.47 (километраж по проект) до км 102+060 ( километраж по съществуващ път I-1) = 99+193 (километраж по проект), в землищата на: с.Ружинци,с.Гюргич,с.Плешивец, и с.Черно поле, община Ружинци , област Видин, с. Каменна Рикса, община Горни Дамяново, с. Белотинци, с. Винище, с. Горна Вареница, с. Долна Вареница, с. Смоляновци, с. Войници и с.Клисурица, община Монтана,област Монтана
 11. Заповед РД-02-15-35 от19.02.2019 г.  

обект: АМ „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260, в землищата на гр. Угърчин, с. Орляне и с. Каленик, община Угърчин, област Ловеч

12. Заповед РД-02-15-42 от 05.03.2019 г.

Обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“) – изменения в обсега на пътен възел „Буховци“ свързани с реконструкцията на ВиК и електро мрежи, землища на с. Макариополско и с. Буховци, община Търговище, област Търговище

13. Заповед № РД-02-15-56 от 11.03.2019 г.

Допускане изработването на Подробен устройствен план –парцеларен план (ПУП- ПП) за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап: „Линейна част“, части, както следва: част Б1: „Станция за очистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Златина“, на територията на с. Златина, община Провадия, област Варна;

част Б2: „Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол“, на територията на с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна; част Б3: „Технологични връзки при КС „Полски Сеновец“, на територията на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

14.  Заповед № РД-02-15-59/13.03.2019 г.

Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община от мрежата на „Софийска вода“ АД“

15.  Заповед № РД-02-15-65 от 19.03.2019 г.  и Заповед № РД-02-15-66 от 28.03.2019 г.

Изработване на проект на Общ устройствен план на община Долни чифлик

16. Заповед № РД-02-15-91 от 23.04.2019 г.

Oдобряване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Изместване на електропровод 20 кV за захранване на компресорна станция „Лозенец“ на територията на землището на с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол

17. Заповед № РД-02-15-94 от 25.04.2019 г.

АМ „Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП  ≡ 139+340 по технически проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път III-301), в землищата на с. Бохот, община Плевен, област Плевен, с. Дренов, с. Владиня, с. Слатина, с. Александрово и с. Чавдарци, община Ловеч, област Ловеч

18. Заповед № РД-02-15-95 от 25.04.2019 г.

АМ „Хемус“, участък от км 189+344 от идейния проект на НКСИП  (след пресичането с път III-303) до км 222+000 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път I-5), в землищата на гр. Павликени, с. Дъскот, с. Паскалевец и с. Патреш, община Павликени, област Велико Търново, с. Дичин, с. Никюп и с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново, с. Куцина, с. Стефан Стамболово и с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с. Поликраище, община Горна Оряховица, област Велико Търново

19. Заповед № РД-02-15-96 от 25.04.2019 г.

АМ „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път III-301) до км 189+344 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път III-303), в землищата на с. Крушуна, гр. Летница и с. Горско Сливово, община Летница, област Ловеч, с. Чавдарци, община Ловеч, област Ловеч, гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново, гр. Павликени, с. Върбовка и с. Бутово, община Павликени, област Велико Търново

20. Заповед № РД-02-15-102 от 10.05.2019 г.

Изработване на проект на ПУП-Парцеларен план за обект „Дълбоководно заустване след ПСОВ „Албена“, на територията на териториалните води на Република България, граничещи с община Балчик“

21. Заповед № РД-02-15-105/13.05.2019 г.

за обект: АМ „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260, в землищата на с. Радювене и с. Лисец, община Ловеч, област Ловеч и с. Катунец, община Угърчин, област Ловеч. Заповед № РД-02-15-105/13.05.2019 г. е неразделна част от Заповед № РД-02-15-35 от 19.02.2019 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството.

22. Заповед РД-02-15-110 от 16.05.2019 г.

Изработване на ПУП-Парцеларен план за обект „Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров „Св.Анастасия“, община Бургас

23. Заповед № РД-02-15-150 от 06.08.2019 г.

Изработване на проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: АМ „Хемус“, участък от км 265+600 от идейния проект на НКСИП (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51) до км 310+940, в землищата на с. Паламарца, гр. Попово, с. Кардам и с. Дриново, община Попово, област Търговище, с. Голямо Ново, с. Кръшно, с. Маково, с. Голямо Соколово, с. Бистра, с. Съединение и с. Макариополско, община Търговище, област Търговище, с. Чудомир, с. Лозница и с. Манастирци, община Лозница, област Разград

24. Заповед № РД-02-15-117/01.10.2019 г.

за разрешаване изработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за входно-изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки - електрозахранване, водопровод и канализация, свързани с етап: Компресорна станция „Нова Провадия“ към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, на територията на землищата на гр. Провадия, с. Петров дол,
с. Златина, община Провадия и на с. Ветрино, община Ветрино, област Варна.

25. Заповед № РД-02-15-199 от 2019

„Въздушно електропроводно отклонение от въздушен електропровод „Копяновец“ 20kV – от отклонение за ТП „Креща“ до нов проектен трафопост в ПИ 43788.198.37, м. Дилковци, землище с. Липница, община Ботевград“

26. Заповед № РД-02-15-203 от 14.11.2019 г.

Подробен устройствен план – Парцеларен план за две нови въздушни електропроводни отклонения (основно и резервно), свързани с етап „КС Расово“ към обект: „Разширяване на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, на територията на с. Комощица и с. Якимово, община Якимово и с. Расово, община Медковец, област Монтана