Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за изработване на устройствени планове и на техните изменения през 2019 г.

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от ЗУТ на издадените актове за изработване на устройствени планове и на техн

10 януари 2019 | 15:49
Пореден номер   Заповед за разрешение за 
изработване на проект за устройствен план
номер/дата
Вид и обхват на роекта за устройствен план
1 Заповед № РД-02-15-6 от 10.01.2019 г.

Преоткосиране за стабилизиране на откосите за проблемни участъци от Път I-1 участък Даскалово –Дупница от км 278

2 Заповед № РД-02-15-5 от 10.01.2019 г.   Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Основен ремонт на външен водопровод от помпена станция „Пресека“, с. Пресека, община Кирково, област Кърджали, до водоем 1500 м3, гр. Златоград, община Златоград, област Смолян“
3 Заповед № РД-02-15 11 от 18.01.2019 г. Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Обходен път на гр. Димово от км 39+480 до км 47+300 на път I-1
4 Заповед № РД-02-15-13 от 18.01.2019 г. Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Модернизация на път I-1 е79 "Видин-Ботевград", участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1 = 58+128.47 (километраж по проект)
5 Заповед № РД-02-15-18 от 28.01.2019г. Подробен устройствен план - парцеларен план за АМ " Хемус ", участък от км 87+800 до пресичането с път III-307, разположен в землищата на с. Дерманци, с.Пещерна и с.Торос, община Луковит, с. Брестница, община Ябланица, с. Български извор, община Тетевен, област Ловеч
6 Заповед № РД-02-15-17 от 28.01.2019г. Изработване на ПУП-ПП за трасето на АМ "Хемус" в землищата на с. Дерманци и с. Радюване, община Луковит, с. Баховица, с.Славяни и с.Лисец, община Ловеч, с.Орляне, с.Каленик и гр.Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, с.Николаево и с.Бохот, община Плевен, област Плевен
7 Заповед № 02-15-22 от 04.02.2019г.  Изработване на ПУП-ПП за обект: "АМ Хемус, участък от км 87+800 до км 103+150, включително Пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци", в землищата на с.Брестница, община Ябланица, с.Български извор, община Тетевен, с.Пещерна, с.Торос и с.Дерманци, община Луковит, област Ловеч
8 Заповед № 02-15-25 от 05.02.2019 г.

обект: АМ „Хемус“, участък от км 122+260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен“ и център за управление при км 18+501 на път II-35, в землищата на с. Каленик, община Угърчин, област Ловеч, с. Лисец, с. Баховица и с. Славяни, община Ловеч, област Ловеч, с. Николаево и с. Бохот, община Плевен, област Плевен

9 Заповед № 02-15-27 от 12.02.2019г. 

проект за изменение на ПУП-ПП за обект: "АМ "Струма" Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 = км 359 + 483.52 от ЛОТ 2 до км 376+000 и център за управление с временна връзка към съществуващ път I-1, одобрен със Заповед №  РД-02-15-163/04.12.2015г., изменена със Заповед № РД 02-15-44/03.06.2016г. на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството, за участък от км 359+900 до км 360+100, с оглед обособяване на имот с отреждане за преместване и теренна консервация на археологически ценности на археологически структури на: Римска вила; Римска баня; Антична гробница; Раннохристиянска църква и пещи за керамика

10  Заповед № РД-02-15-29/14.02.2019 г.  ПУП-ПП за обект: Модернизация на път I-1  (E79) "Видин-Ботевград", участък от км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) = 58+128.47 (километраж по проект) до км 102+060 ( километраж по съществуващ път I-1) = 99+193 (километраж по проект), в землищата на: с.Ружинци,с.Гюргич,с.Плешивец, и с.Черно поле, община Ружинци , област Видин, с. Каменна Рикса, община Горни Дамяново, с. Белотинци, с. Винище, с. Горна Вареница, с. Долна Вареница, с. Смоляновци, с. Войници и с.Клисурица, община Монтана,област Монтана
11 Заповед РД-02-15-35 от19.02.2019 г.  

обект: АМ „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260, в землищата на гр. Угърчин, с. Орляне и с. Каленик, община Угърчин, област Ловеч

12 Заповед РД-02-15-42 от 05.03.2019 г.

Обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало пътен възел „Белокопитово“) – изменения в обсега на пътен възел „Буховци“ свързани с реконструкцията на ВиК и електро мрежи, землища на с. Макариополско и с. Буховци, община Търговище, област Търговище

13 Заповед № РД-02-15-56 от 11.03.2019 г.

Допускане изработването на Подробен устройствен план –парцеларен план (ПУП- ПП) за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, етап: „Линейна част“, части, както следва: част Б1: „Станция за очистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Златина“, на територията на с. Златина, община Провадия, област Варна;

част Б2: „Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол“, на територията на с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна; част Б3: „Технологични връзки при КС „Полски Сеновец“, на територията на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

14  Заповед № РД-02-15-59/13.03.2019 г.

Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община от мрежата на „Софийска вода“ АД“

15  Заповед № РД-02-15-65 от 19.03.2019 г.  и Заповед № РД-02-15-66 от 28.03.2019 г.

Изработване на проект на Общ устройствен план на община Долни чифлик

16 Заповед № РД-02-15-91 от 23.04.2019 г.

Oдобряване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Изместване на електропровод 20 кV за захранване на компресорна станция „Лозенец“ на територията на землището на с. Лозенец, община Стралджа, област Ямбол

17 Заповед № РД-02-15-94 от 25.04.2019 г.

АМ „Хемус“, участък от км 137+800 от идейния проект на НКСИП  ≡ 139+340 по технически проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път III-301), в землищата на с. Бохот, община Плевен, област Плевен, с. Дренов, с. Владиня, с. Слатина, с. Александрово и с. Чавдарци, община Ловеч, област Ловеч

18 Заповед № РД-02-15-95 от 25.04.2019 г.

АМ „Хемус“, участък от км 189+344 от идейния проект на НКСИП  (след пресичането с път III-303) до км 222+000 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път I-5), в землищата на гр. Павликени, с. Дъскот, с. Паскалевец и с. Патреш, община Павликени, област Велико Търново, с. Дичин, с. Никюп и с. Ресен, община Велико Търново, област Велико Търново, с. Куцина, с. Стефан Стамболово и с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с. Поликраище, община Горна Оряховица, област Велико Търново

19 Заповед № РД-02-15-96 от 25.04.2019 г.

АМ „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път III-301) до км 189+344 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път III-303), в землищата на с. Крушуна, гр. Летница и с. Горско Сливово, община Летница, област Ловеч, с. Чавдарци, община Ловеч, област Ловеч, гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново, гр. Павликени, с. Върбовка и с. Бутово, община Павликени, област Велико Търново

20 Заповед № РД-02-15-102 от 10.05.2019 г.

Изработване на проект на ПУП-Парцеларен план за обект „Дълбоководно заустване след ПСОВ „Албена“, на територията на териториалните води на Република България, граничещи с община Балчик“

21 Заповед № РД-02-15-105/13.05.2019 г.

за обект: АМ „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260, в землищата на с. Радювене и с. Лисец, община Ловеч, област Ловеч и с. Катунец, община Угърчин, област Ловеч. Заповед № РД-02-15-105/13.05.2019 г. е неразделна част от Заповед № РД-02-15-35 от 19.02.2019 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството.

22 Заповед РД-02-15-110 от 16.05.2019 г.

Изработване на ПУП-Парцеларен план за обект „Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове в акваторията на остров „Св.Анастасия“, община Бургас

23 Заповед № РД-02-15-150 от 06.08.2019 г.

Изработване на проект на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: АМ „Хемус“, участък от км 265+600 от идейния проект на НКСИП (след пътен възел „Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51) до км 310+940, в землищата на с. Паламарца, гр. Попово, с. Кардам и с. Дриново, община Попово, област Търговище, с. Голямо Ново, с. Кръшно, с. Маково, с. Голямо Соколово, с. Бистра, с. Съединение и с. Макариополско, община Търговище, област Търговище, с. Чудомир, с. Лозница и с. Манастирци, община Лозница, област Разград

24 Заповед № РД-02-15-117/01.10.2019 г.

за разрешаване изработването на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за входно-изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки - електрозахранване, водопровод и канализация, свързани с етап: Компресорна станция „Нова Провадия“ към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, на територията на землищата на гр. Провадия, с. Петров дол,
с. Златина, община Провадия и на с. Ветрино, община Ветрино, област Варна.

25 Заповед № РД-02-15-199 от 2019

„Въздушно електропроводно отклонение от въздушен електропровод „Копяновец“ 20kV – от отклонение за ТП „Креща“ до нов проектен трафопост в ПИ 43788.198.37, м. Дилковци, землище с. Липница, община Ботевград“

26 Заповед № РД-02-15-203 от 14.11.2019 г.

Подробен устройствен план – Парцеларен план за две нови въздушни електропроводни отклонения (основно и резервно), свързани с етап „КС Расово“ към обект: „Разширяване на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, на територията на с. Комощица и с. Якимово, община Якимово и с. Расово, община Медковец, област Монтана