Указания относно възможностите за увеличаване размера на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. на основание индексиране на разходите по договори, сключени при условията на закона за обществените поръчки, при инфлационни процеси

Указания относно възможностите за увеличаване размера на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма

21 октомври 2022 | 18:55

Съгласно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката), приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г., обн. ДВ бр. 78 от 30.09.2022 г., се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство. В методиката са определени възможностите и условията за изменение на договори за обществена поръчка за строителство на основание чл. 117а от Закона за обществените поръчки.

В тази връзка, Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (УО на ОПРР) извърши вътрешен анализ по отношение прилагането на методиката и възможностите за осигуряване на допълнителни средства като безвъзмездна финансова помощ (БФП) по административните договори за предоставяне на БФП по програмата, по които са налице неприключени договори с изпълнители за обществена поръчка за строителство.

С оглед на това, като се взе предвид и напредналия етап на програмата и ограничения свободен финансов ресурс, УО на ОПРР определи възможностите за увеличаване размера на БФП, които са описани в Указания относно възможностите за увеличаване размера на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. на основание индексиране на разходите по договори, сключени при условията на Закона за обществените поръчки, при инфлационни процеси, и приложенията към тях.

Документите са публикувани на интернет страницата на Управляващия орган на ОПРР (http://bgregio.eu/novini/1820/publikuvani-sa-ukazaniya-za-vazmozhnostta-za-indeksatsiya-na-dogovori-po-oprr-2014-2020.aspx) и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове  https://www.eufunds.bg/bg/oprd/term/771 .

  • Прикачени файлове (3)
    Приложение 1
    Приложение 2
    Указания за увеличаване на размера на БФП по ОПРР 2014-2020 г.
Прикачени файлове (3)