Конкурс за длъжността Експерт, координатор на информационни технологии в Сектор "Национална база данни", Отдел "Електронна обработка на информацията", Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"

Начална дата: 08 август 2023
Крайна дата: 18 август 2023 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Извършва дейности по програмното развитие, техническото осигуряване и координацията по функционирането на системата ЕСГРАОН и нейното развитие, като отговаря за функционирането на Националния регистър за населението и Националния регистър за ЕГН от НБД „Население“.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за организация на индивидуалните заплати на служителите в МРРБ в границите от 2000 лв.  до 3500 лв.

Съгласно същата наредба в министерството има възможност за получаване на допълнително възнаграждение за постигнати резултати до четири пъти годишно.

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 4 година/години

Ранг/Специфично наименование: II младши

Допълнителни умения и квалификации:

Изискан професионален опит: минимум 4 години в областта на информационното обслужване.

Предпочитана професионална област на висшето образование: природни науки, математика и информатика и технически науки.Минимален размер на основната заплата: 2000 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 2

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Лице за контакт:
   02/9405284
Краен срок за подаване на документи:
   18 август 2023 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;

- чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път на посочената от него електронна поща.  

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

  • Одобрени кандидати
1. Милко Кованов
2. Десислав Димов
Допуснатите кандидати да се явят за решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност на 05.09.2023 г. (вторник) от 10:00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17/19, етаж 3, зала „Колегиум“.
При влизането си в залата кандидатите трябва да представят документ за самоличност.
След 10:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати за решаване на тест.

II. Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю:
Конкурсната комисия ще използва разработен за конкурса тест в три различни варианта с 25 затворени въпроса с един възможен верен отговор. След обявяване на началото на провеждане на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати.
Кандидатите отбелязват с кръгче или със знак „Х“ верния отговор на въпроса, като нямат право да поправят, дописват или изтриват вече избран отговор, както и да отбелязват повече от един отговор на всеки отделен въпрос. В тези случаи ще се счита, че на съответния въпрос е отговорено невярно.
Продължителността на решаване на теста е 50 минути.
Всеки верен отговор на въпрос от теста носи по 0,2 точки.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал
решаването на тест е 4,00, съответстващ на 20 верни отговора.
Максималният резултат от решаването на тест е 5,00.
Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидатите получен от решаването на тест е 4.
Информация относно резултатите от теста кандидатите ще получат лично на 05.09.2023 г. в 11:10 часа в сградата на МРРБ, в зала „Колегиум“. Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите постигнали минималния резултат.
Интервюто с допуснатите до него кандидати ще се провежда по реда на входиране на заявленията им през интервал от 20 минути.
Преди провеждане на интервюто, комисията ще се запознае с длъжностната характеристика, както и с информацията за длъжността и ще формулира въпросите, които ще бъдат задавани на всички кандидати, и с които се цели да се установи в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, които са необходими за изпълнението на длъжността.
Минималният резултат при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 4,00, получен като средно аритметична оценка от оценките на членовете на комисията.
Коефициентът с който се умножава резултатът на кандидатите от интервюто е 5.
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени от решаването на тест и от интервюто, умножени с определените коефициенти.
Кандидати получили резултат под 4,00 на интервюто няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.
III. Информационни източници за подготовка:
1. SQL – език за структурирани заявки;
2. СУБД – Informix 4GL;
3. ЕСГРАОН – https://www.grao.bg/;
4. Закон за гражданската регистрация;
5. Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация.
6. Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Окончателните резултати са в прикачен файл.
  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати до конкурса кандидати.
  • Документи и образци за кандидатстване (5)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление
    Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл
    4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг, трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    Oкончателни резултати