Конкурс за длъжността Главен юрисконсулт в Отдел "Процесуално представителство", Дирекция "Правна"

Начална дата: 09 август 2023
Крайна дата: 21 август 2023 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Длъжността е обявена за заемане по заместване на отсъстващ служител.

Оказва правна помощ за законосъобразното изпълнение на функциите на МРРБ, представлява МРРБ, държавата и министъра на регионалното развитие и благоустройството пред правораздавателните органи, в рамките на своите правомощия и осигурява тяхната защита. Извършва всички дейности и задължения в рамките на определените компетенции.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за организация на индивидуалните заплати на служителите в МРРБ в границите от 800 лв. до 3500 лв.

Съгласно същата Наредба в министерството има възможност за получаване на допълнително възнаграждение за постигнати резултати до четири пъти годишно.

Изискана минимална степен на завършено образование: Магистър

Минимален професионален опит: 5 година/години

Ранг/Специфично наименование: II младши

Допълнителни умения и квалификации:

Изискван професионален опит: минимум 4 години професионален опит в областта на правото.

Област, в която е придобито висшето образование: специалност „Право“ с придобита юридическа правоспособност.

Познаване на българските действащи нормативни актове, съдебната практика и актовете от европейското законодателство, свързани с изпълняваната работа.

Притежаване на сертификати и/или дипломи, удостоверяващи допълнителна квалификация и/или ниво на обучение.

По възможност владеене на език, говорим в ЕС.

 Минимален размер на основната заплата: 800 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Практически изпит


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Лице за контакт:
   02/9405284
Краен срок за подаване на документи:
   21 август 2023 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;

- чрез пълномощник, на посочения адрес. В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

-  по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.                  

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

  • Одобрени кандидати
1. Ралица Михайлова-Агопян
2. Ани Кавръкова
3. Надя Йонкова
4. Благовеста Стоянова
Допуснатите кандидати трябва да се явят за практически изпит на 07.09.2023 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в град София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 3, зала „Колегиум“.
Кандидатите трябва да представят лична карта, с която да се легитимират.
Информация относно резултата от практическия изпит кандидатите ще получат лично на 07.09.2023 г. /четвъртък/ от 13:30 часа в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в зала „Колегиум“.
Непосредствено след това ще се проведе интервю с кандидатите, които са преминали успешно практическия изпит.
ІІ. Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидат до интервю:
Комисията одобри 3 въпроса за провеждане на практическия изпит, като при оценяване на отговорите на кандидатите по поставените въпроси, изискванията са следните:
– познаване на нормативната уредба;
– систематизираност и логическа последователност в отговорите на въпросите;
– пълнота на отговорите по поставените въпроси;
– точен изказ и боравене с терминологията;
– езикова култура.
Продължителност на практическия изпит - 60 минути.
Практическите умения на кандидатите от изпита ще бъдат оценявани по 5-степенна скала от двама от членовете на комисията.
Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал практическия изпит, е 4,00 точки.
Максималният резултат от практическия изпит е 5,00 точки.
Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидат, получен от практическия изпит, е 3.
Минималният резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал интервюто, е 4,00.
Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидата от интервюто, е 5.
Ако кандидат получи резултат под 4,00 точки на интервюто, няма да има сформиран окончателен резултат и няма да участва в крайното класиране.
ІII. Основни информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за конкурса:
• АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
• ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
• ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ
• ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА
• ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ
• ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ
• ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА
• ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
• ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
• ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
• УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
  • Неодобрени кандидати
Няма недопуснати до конкурса кандидати.
  • Документи и образци за кандидатстване (5)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление
    Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл
    4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг, трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    Окончателно класиране