Конкурс за длъжността Главен експерт в Дирекция "Жилищна политика"

Начална дата: 22 август 2023
Крайна дата: 01 септември 2023 | 17:30 ч.


Правоотношение: Служебно правоотношение

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Подпомага директора на дирекция „Жилищна политика“ при изпълнение на функциите му, свързани с отговорностите на дирекция „Жилищна политика“ относно провеждане на държавната политика в областта на жилищния сграден фонд в т.ч. изпълнението на проекти за обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно  Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за организация на индивидуалните заплати на служителите в МРРБ в границите от 780 до 3200 лв.

Съгласно същата наредба, в министерството има възможност за получаване на допълнително възнаграждение за постигнати резултати  до четири пъти годишно.

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 4 година/години

Ранг/Специфично наименование: III младши

Допълнителни умения и квалификации:

Изискван професионален опит: не по-малък от 3 години в областта на архитектура и/или строителство и/или управление на проекти и програми, финансирани с публични средства или средства от Европейския съюз или III младши ранг.

Предпочитана специалност, по която е придобито образованието: от професионално област „Технически науки“.Минимален размер на основната заплата: 780 лв.
* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Начин за провеждане на конкурса:
  • Интервю
  • Решаване на тест


Място и срок за подаване на документи
Област, община, населено място:
  София (столица), Столична, София
Адрес:
  ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, Център за административно обслужване
Административно звено:
Обща администрация/Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"
Лице за контакт:
   02/9405408
Краен срок за подаване на документи:
   01 септември 2023 | 17:30 ч.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва по един от следните начини:

- лично от всеки кандидат, на посочения адрес;

- чрез пълномощник, на посочения адрес.  В случая се изисква да бъде попълнено  пълномощното, намиращо се на последната страница на заявлението за участие в конкурса.

При подаване на документите на хартиен носител в Центъра за административно обслужване, на кандидата или на пълномощника се предоставят длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и информация за пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл.7, ал. 2 от Закона за държавния служител.

- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ: e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  В този случай длъжностна характеристика и информация относно пречките за назначаване на държавна служба, посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, се изпращат на кандидата по електронен път.  

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. 

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

 

  • Одобрени кандидати
1. Даниел Йорданов
2. Айля Рафиева
3. Атанас Примов
4. Неванджелина Делчинова
5. Румяна Ризова
6. Илия Камбуров

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 19.09.2023 г. /вторник/ в 10:00 часа за решаване на тест в сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19, етаж 1, зала „Пресцентър - B“.
Кандидатите трябва да представят лична карта, с която да се легитимират.
След 10:00 ч. няма да бъдат допускани кандидати.
Информация относно резултатите от теста кандидатите ще получат лично на 19.09.2023 г. в 11:30 часа в сградата на МРРБ, в зала „Пресцентър - B“. Непосредствено след това ще се проведат интервюта с успешно издържалите теста кандидати.
Система за определяне на резултатите и минималния резултат за допускане на кандидатите до интервю:
Конкурсната комисия изготвя три различни варианта на тест, всеки от който се състои от 25 затворени въпроси, с един възможен верен отговор.
След обявяване на началото на провеждането на конкурса един от допуснатите кандидати изтегля чрез жребий един от вариантите на тестa.
Продължителността на решаване на теста е 40 (четиридесет) минути.
Всеки верен отговор носи 0,20 точки.
Липсата на отговор не носи точка.
Минимален резултат, при който кандидатът се допуска до интервю – 4 точки,
равностоен на дадени верни отговори на 20 /двадесет/ от въпросите.
Максимален възможен брой точки от теста – 5 точки.
Минималният брой точки, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е „4” (четири).
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени при провеждането на конкурса по избрания начин - чрез тест и интервю, умножени с определените коефициенти. Резултатите от теста се умножават с коефициент 4, а резултатите от интервюто с коефициент 5.
Кандидатите, които са получили резултат под 4 /четири/ точки на интервюто, няма да имат сформиран окончателен резултат и няма да участват в крайното класиране.

IV. Информационни източници за подготовка:
• Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост
• Устройствен правилник на Министерство на регионалното развитие и благоустройството - https://www.mrrb.bg/bg/ustrojstven-pravilnik-na-ministerstvoto-na-regionalnoto-razvitie-i-blagoustrojstvoto/
• Закон за устройство на територията
• Закон за енергийната ефективност
• Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради
• Наредба № Е-РД-04-2 от 2022 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради
• Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
• Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
• Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
• Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
• Наредба № 5 от декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите
• Постановление на Министерски съвет № 114 от 8 юни 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост
• Постановление на Министерски съвет № 157 от 7 юли 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции
• Система за управление и контрол на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България - https://www.minfin.bg/bg/1573
• Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ по Национален план за възстановяване и устойчивост
• Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“ по Национален план за възстановяване и устойчивост

  • Неодобрени кандидати
1. Пепа Петрова
Причини за недопускане: Чл. 10в, ал.1 от ЗДСл, чл.20, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – представените копия от документи не удостоверяват изискването за 3 години в областта на архитектура и/или строителство и/или управление на проекти и програми, финансирани с публични средства или средства от Европейския съюз или III младши ранг.
  • Документи и образци за кандидатстване (5)
Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник
    Заявление
    Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл
    4.Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и/или придобития ранг, трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
    Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен /диплома/ и други допълнителни квалификации. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
копие от документи за образователно-квалификационна степен
    Окончателно класиране