Оперативна програма "Региони в растеж"/Програма "Развитие на регионите" 2021 - 2027

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) е интегрирана оперативна програма, финансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от държавния бюджет на Република България, насочена към регионалното развитие и към постигане на целите на градската политика в България.

ОПРР финансира дейности, които целят осигуряване на баланс в градовете и допринасят за постигане на устойчиво градско развитие, създаване на благоприятни условия за подобряване качеството на живот и нови работни места в градовете.

Ново ръководство на ГД СППРР
07 февруари 2022 | 15:00
Заместник-министър Нина Стоименова даде „символично начало“ на проекта за възстановяването на антична вила „Армира“, край Ивайловград
13 декември 2021 | 12:37
Заместник-министър Нина Стоименова проведе работна среща по проекта за превръщане на синагогата във Видин в „Културен център „Жул Паскин“
10 декември 2021 | 16:27
Зам.-министър Нина Стоименова: Договорени са близо 3 млрд. лв. от ОПРР за модернизация на инфраструктурни обекти в страната
02 декември 2021 | 17:56
Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Мерки за справяне с пандемията” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
23 юли 2021 | 15:46
Покана за представяне на проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент
28 април 2021 | 16:43
УО на ОПРР публикува анкета за обществената осведоменост по Програмата
20 април 2021 | 16:04
Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“
16 април 2021 | 16:06
С финансиране от ОПРР в Бургас ще бъде реставриран Етнографският музей и ще се изгради улица на занаятите
30 март 2021 | 16:50
УО на ОПРР одобри допълнение на Инструкцията за определяне на структурата и състава на Междинните звена по ПО 1
25 март 2021 | 15:47
Публикувани са Инструкция за структуриране на Звената и Комитетите за подбор в общините по Приоритет 1 и Указания за осигуряването на публичност към общините на ПРР 2021-2027
15 февруари 2021 | 15:35
Процедурен наръчник за правилата и процедурите за провеждане на мерките за информация и комуникация, медиация и обществени консултации в рамките на РСР при запознаването на общността с интегрирания териториален подход за програмен период 2021-2027 г.
31 декември 2020 | 10:43