Програма "Развитие на регионите" 2021-2027/ Оперативна програма "Региони в растеж"

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) е интегрирана оперативна програма, финансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от държавния бюджет на Република България, насочена към регионалното развитие и към постигане на целите на градската политика в България.

ОПРР финансира дейности, които целят осигуряване на баланс в градовете и допринасят за постигане на устойчиво градско развитие, създаване на благоприятни условия за подобряване качеството на живот и нови работни места в градовете.

Публикувана е Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2021 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
30 декември 2020 | 13:52
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
30 декември 2020 | 13:32
Публикуван е проект на изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
11 декември 2020 | 16:58
С 2,1 млн. лв. от ОПРР ще се изгражда интелигентна система за пътна безопасност по 11 второкласни и третокласни пътни участъци в страната
С 2,1 млн. лв. от ОПРР ще се изгражда интелигентна система за пътна безопасност по 11 второкласни и третокласни пътни участъци в страната
05 ноември 2020 | 10:40
Строим индустриални зони с евросредства от новата програма за развитие на регионите
Строим индустриални зони с евросредства от новата програма за развитие на регионите
31 октомври 2020 | 09:27
УО на ОПРР публикува Актуализирани общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие по ПРР 2021-2027 г.
УО на ОПРР публикува Актуализирани общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие по ПРР 2021-2027 г.
30 октомври 2020 | 14:50
Актуализирани са Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014- 2020 г.
20 октомври 2020 | 15:28
Фондовете за градско развитие ще могат да отпускат оборотни средства на частни инвеститори за реализацията на проекти по ОПРР
Фондовете за градско развитие ще могат да отпускат оборотни средства на частни инвеститори за реализацията на проекти по ОПРР
14 септември 2020 | 16:40
Нови 29 млн. лв. от ОПРР ще се инвестират в енергийна ефективност на жилищни и обществени сгради в 11 малки и средни градове
Нови 29 млн. лв. от ОПРР ще се инвестират в енергийна ефективност на жилищни и обществени сгради в 11 малки и средни градове
01 август 2020 | 09:31
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура  BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище”
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище”
29 юли 2020 | 14:44
Изменени са Указанията по процедура BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Изменени са Указанията по процедура BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
29 юли 2020 | 11:12
УО на ОПРР издава указания за идентифициране на проектни предложения за новия програмен период
УО на ОПРР издава указания за идентифициране на проектни предложения за новия програмен период
01 юли 2020 | 14:38