Новини

Управляващият орган на ОПРР 2014-2020 г. публикува за повторно обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
28 март 2017 | 17:29
„Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД публикува индикативна техническа спецификация за избор на финансови посредници по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
22 март 2017 | 13:50
Подадено е проектно предложение на Медицински университет - София по процедура „Подкрепа за висшите училища в Република България“ по ОПРР 2014 -2020
20 март 2017 | 17:07
Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.005 “БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА КОНКРЕТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 - МОН, МMС, МК”
23 август 2016 | 16:20
Изменени са Насоките за кандидатстване/Указанията за предоставяне на БФП по отношение на образците на административен договор и общи условия за изпълнение по ОПРР 2014-2020
09 август 2016 | 17:22
Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.004 ”БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ”
02 август 2016 | 11:09
Одобрено е първото проектно предложение по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
21 юли 2016 | 18:34
Публикувани са Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.
15 юли 2016 | 13:52
Публикувани са проекти на Общи и Специални условия на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020
13 юли 2016 | 18:55
Публикувана е Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. относно отчитането на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в Бъл
29 юни 2016 | 18:24
Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
02 юни 2016 | 17:51
Одобрени са всички 39 Инвестиционни програми по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
31 май 2016 | 15:51