Новини

Европейската комисия одобри проекта Министерство на здравеопазването за модернизация на системата за спешната медицинска помощ в България
14 декември 2018 | 15:18
Изменени са насоките за кандидатстване по приоритетна ос 8 „Техническа помощ” BG16RFOP001-8.002 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА УО НА ОПРР 2014-2020“
13 декември 2018 | 16:41
Прилагане разпоредбите на Закона за държавните помощи и правилника за неговото прилагане
07 декември 2018 | 16:15
Министър Петя Аврамова: Договори за 2,5 млрд. лв. са сключени до момента по Оперативна програма "Региони в растеж"
05 декември 2018 | 18:37
Министър Петя Аврамова присъства на подписването на договорите за доставка на 280 нови линейки със средства от ОПРР
19 ноември 2018 | 13:26
Актуализирани са вътрешните правила за администриране на нередности в ГД СППРР
23 октомври 2018 | 12:09
Зам.-министър Деница Николова: Осигуряваме нисколихвено финансиране за енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради
09 октомври 2018 | 18:20
Европейската комисия одобри първия голям проект по ОПРР 2014-2020
09 октомври 2018 | 17:14
Публикувани са указания за осигуряване на съответствие на проектите за социални жилища по ОПРР с приложимия режим по държавна помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес
27 септември 2018 | 16:26
Публикувани са указания за бенефициенти по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г., за най-често допускани пропуски и грешки при подготовка на проектни предложения
14 септември 2018 | 11:30
Публикувани са актуализирани Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.
07 септември 2018 | 11:47
Получени са 51 броя проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
29 август 2018 | 18:00