Новини

Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.004 ”БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ”
02 август 2016 | 11:09
Одобрено е първото проектно предложение по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
21 юли 2016 | 18:34
Публикувани са Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.
15 юли 2016 | 13:52
Публикувани са проекти на Общи и Специални условия на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020
13 юли 2016 | 18:55
Публикувана е Инструкция за бенефициентите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. относно отчитането на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в Бъл
29 юни 2016 | 18:24
Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
02 юни 2016 | 17:51
Одобрени са всички 39 Инвестиционни програми по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
31 май 2016 | 15:51
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ получи акредитация за Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
25 май 2016 | 13:05
Одобрен е още един проект по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“ с конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“
16 май 2016 | 16:44
Изменен е междинният срок за подаване на проектни предложения по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
19 април 2016 | 11:37
Одобрена е най-голямата Инвестиционна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
15 април 2016 | 09:27
Одобрено е първото проектно предложение по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
05 април 2016 | 19:19