Оперативна програма "Региони в Растеж"

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) е интегрирана оперативна програма, финансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от държавния бюджет на Република България, насочена към регионалното развитие и към постигане на целите на градската политика в България.

ОПРР финансира дейности, които целят осигуряване на баланс в градовете и допринасят за постигане на устойчиво градско развитие, създаване на благоприятни условия за подобряване качеството на живот и нови работни места в градовете.

Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
24 януари 2018 | 18:43
Над 41 млн. лв. за ремонт на ул. „Граф Игнатиев“, т. нар. „Златна София“ и други знакови места в София
19 януари 2018 | 17:49
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
10 януари 2018 | 17:33
Над 600 млн. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж“ се влагат за повишаване на енергийната ефективност на обществени и многофамилни сгради
29 декември 2017 | 12:24
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура „Регионална здравна инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
22 декември 2017 | 17:57
Над 25 млн. лв. от ОПРР за обновяване на 44 сгради на пожарната и полицейски управления
19 декември 2017 | 15:16
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
30 ноември 2017 | 12:35
Публикуван е проект на изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.
21 ноември 2017 | 17:05
Министър Николай Нанков: Свищов разполага със 17 млн. лв. до 2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“
07 ноември 2017 | 18:02
Зам.-министър Деница Николова: През следващата година се очаква да бъде обявен за кандидатстване целият бюджет на ОП „Региони в растеж“ за 3 млрд. лв.
07 ноември 2017 | 18:01
През 2018 г. МРРБ стартира кампания „Моят град е моята крепост“ сред ученици
06 ноември 2017 | 17:58
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ е преименувана в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“
23 август 2017 | 17:18