Оперативна програма "Региони в Растеж"

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) е интегрирана оперативна програма, финансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от държавния бюджет на Република България, насочена към регионалното развитие и към постигане на целите на градската политика в България.

ОПРР финансира дейности, които целят осигуряване на баланс в градовете и допринасят за постигане на устойчиво градско развитие, създаване на благоприятни условия за подобряване качеството на живот и нови работни места в градовете.

Изменени са Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
02 юни 2016 | 17:51
Одобрени са всички 39 Инвестиционни програми по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
31 май 2016 | 15:51
Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ получи акредитация за Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
25 май 2016 | 13:05
Одобрен е още един проект по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“ с конкретен бенефициент Агенция „Пътна инфраструктура“
16 май 2016 | 16:44
Изменен е междинният срок за подаване на проектни предложения по процедура „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
19 април 2016 | 11:37
Одобрена е най-голямата Инвестиционна програма по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020
15 април 2016 | 09:27
Одобрено е първото проектно предложение по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
05 април 2016 | 19:19
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване и пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Р България“. Публикувано на 05.04.2016 г.
05 април 2016 | 17:32
Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България“
29 февруари 2016 | 14:22
Обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Р България“ на ОПРР 2014 -2020 г.
19 януари 2016 | 13:08
Обявени са две процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020
17 декември 2015 | 18:26
Обявена е процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища”
15 декември 2015 | 20:09