Оперативна програма "Региони в Растеж"

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) е интегрирана оперативна програма, финансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от държавния бюджет на Република България, насочена към регионалното развитие и към постигане на целите на градската политика в България.

ОПРР финансира дейности, които целят осигуряване на баланс в градовете и допринасят за постигане на устойчиво градско развитие, създаване на благоприятни условия за подобряване качеството на живот и нови работни места в градовете.

Проект на Насоки за кандидатстване по ПО 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”
01 октомври 2019 | 13:18
Актуализирани Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.
01 октомври 2019 | 10:13
Покана до екологични организации за участие в ТРГ за разработване на новата оперативна програма за подкрепа на регионите
25 септември 2019 | 09:32
180 снимки до момента за конкурса на МРРБ „Моят град е моята крепост“
22 септември 2019 | 10:14
МРРБ обновява 435 училища и детски заведения и 13 университета в 112 български общини
15 септември 2019 | 09:18
Над 50 снимки по кампанията на МРРБ „Моят град е моята крепост“. Паркове, площади и детски градини най-оценявани от гражданите
24 август 2019 | 10:06
МРРБ кани юридически лица с нестопанска цел да участват в разработването на оперативната програма за подкрепа на регионите за периода 2021-2027 г.
13 август 2019 | 11:52
Покана към ЮЛНЦ за общественополезна дейност за участие в тематична работна група за разработване на оперативна програма за подкрепа на регионите за периода 2021-2027 г.
12 август 2019 | 15:41
Покажи как обновяваме родното ти място
04 август 2019 | 10:40
Заместник-министър Деница Николова ще участва в 14-тото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“
17 юни 2019 | 15:01
Изменени насоки - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“
29 май 2019 | 17:27
Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.
25 април 2019 | 14:07