Оперативна програма "Региони в Растеж"

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) е интегрирана оперативна програма, финансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от държавния бюджет на Република България, насочена към регионалното развитие и към постигане на целите на градската политика в България.

ОПРР финансира дейности, които целят осигуряване на баланс в градовете и допринасят за постигане на устойчиво градско развитие, създаване на благоприятни условия за подобряване качеството на живот и нови работни места в градовете.

Решение № РД-02-36-347/14.03.2019 г. на Националния координатор на помощта от фонд „Солидарност” на ЕС за одобряване на проектни предложения
14 март 2019 | 18:03
Изменени Насоки за кандидатстване - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“
06 март 2019 | 17:45
Изменени насоки - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“
18 февруари 2019 | 12:34
Приключи оценката на проекти по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2“
25 януари 2019 | 17:37
Публикувани изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност” на Европейския съюз
08 януари 2019 | 17:32
Изменени насоки - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
21 декември 2018 | 17:34
ЕК одобри още 210 млн. лв. за ремонт на училища по ОПРР
15 декември 2018 | 12:46
Европейската комисия одобри проекта Министерство на здравеопазването за модернизация на системата за спешната медицинска помощ в България
14 декември 2018 | 15:18
Изменени са насоките за кандидатстване по приоритетна ос 8 „Техническа помощ” BG16RFOP001-8.002 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА УО НА ОПРР 2014-2020“
13 декември 2018 | 16:41
Прилагане разпоредбите на Закона за държавните помощи и правилника за неговото прилагане
07 декември 2018 | 16:15
Министър Петя Аврамова: Договори за 2,5 млрд. лв. са сключени до момента по Оперативна програма "Региони в растеж"
05 декември 2018 | 18:37
Министър Петя Аврамова присъства на подписването на договорите за доставка на 280 нови линейки със средства от ОПРР
19 ноември 2018 | 13:26