Оперативна програма "Региони в Растеж"

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) е интегрирана оперативна програма, финансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от държавния бюджет на Република България, насочена към регионалното развитие и към постигане на целите на градската политика в България.

ОПРР финансира дейности, които целят осигуряване на баланс в градовете и допринасят за постигане на устойчиво градско развитие, създаване на благоприятни условия за подобряване качеството на живот и нови работни места в градовете.

Публикувани са указания за бенефициенти по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г., за най-често допускани пропуски и грешки при подготовка на проектни предложения
14 септември 2018 | 11:30
Публикувани са актуализирани Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г.
07 септември 2018 | 11:47
Получени са 51 броя проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони - 2“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
29 август 2018 | 18:00
Удължава се срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
27 август 2018 | 10:47
В Габрово и Севлиево бяха открити обекти за над 15 млн. лв.
19 юли 2018 | 14:19
Пакет – изменени документи за информация
17 юли 2018 | 12:31
Заповед за изменение на приложения по процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“
17 юли 2018 | 12:26
МРРБ изпрати за нотификация в ЕК проекта за интегриран градски транспорт в Столицата
12 юли 2018 | 17:08
Изменение на приложения по процедура на подбор на проектни предложения за предоставяне на БФП: BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“
10 юли 2018 | 15:04
Изменени приложения по процедура на подбор на проектни предложения за предоставяне на БФП: BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“
06 юли 2018 | 18:07
Изменение и приложения по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“
04 юли 2018 | 17:21
Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“
03 юли 2018 | 17:34