Стратегии, програми и планове

Европейска мрежа за наблюдение на териториалното развитие и сближаване "ESPON 2013" (английски език)
31 януари 2008 | 00:00
URBACT II
31 януари 2008 | 00:00
Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България” - 2007-2013 г.
21 януари 2008 | 00:00
Национална програма за обновяване на жилищните сгради в Република България
01 януари 2007 | 00:00
Концепция за финансова децентрализация
01 януари 2007 | 00:00
Методически указания за разработване на Областните стратегии за развитие /ОСР/ - Приложение 3 /Индикатори за наблюдение на реализацията на ОСР/
01 януари 2007 | 00:00
Предварителна оценка на плана за регионално развитие на Североизточен район за планиране
01 януари 2007 | 00:00
Предварителна оценка на плана за регионално развитие на Югоизточен район за планиране
01 януари 2007 | 00:00
Предварителна оценка на плана за регионално развитие на Югозападен район за планиране
01 януари 2007 | 00:00
Предварителна оценка на плана за регионално развитие на Северен централен район за планиране
01 януари 2007 | 00:00
Предварителна оценка на плана за регионално развитие на Северозападен район за планиране
01 януари 2007 | 00:00
Предварителна оценка на плана за регионално развитие на Южен централен район за планиране
01 януари 2007 | 00:00