Закони

ЗАКОН за управление на етажната собственост
26 февруари 2019 | 18:00
ЗАКОН за защитените територии
03 януари 2019 | 00:00
ЗАКОН за опазване на земеделските земи
09 октомври 2018 | 15:00
ЗАКОН за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги
18 септември 2018 | 00:00
ЗАКОН за обезщетяване на собственици на одържавени имоти
18 септември 2018 | 00:00
ЗАКОН за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
03 юли 2018 | 00:00
ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд
05 декември 2017 | 00:00
Закон за административно-териториалното устройство на Република България
18 юли 2017 | 11:00
ЗАКОН за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
05 април 2016 | 11:37
Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние
17 декември 2013 | 12:40
Европейска харта за местно самоуправление
21 януари 2008 | 00:00
Конституция на Република България
01 януари 2007 | 00:00