Закони

Закон за общинския дълг
21 януари 2008 | 00:00
ЗАКОН за концесиите
01 януари 2007 | 00:00
ЗАКОН за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги
01 януари 2007 | 00:00
ЗАКОН за собствеността
01 януари 2007 | 00:00
ЗАКОН за културното наследство
01 януари 2007 | 00:00
ЗАКОН за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
01 януари 2007 | 00:00
ЗАКОН за гражданската регистрация
01 януари 2007 | 00:00
ЗАКОН за движението по пътищата
01 януари 2007 | 00:00
ЗАКОН за опазване на околната среда
01 януари 2007 | 00:00
ЗАКОН за обезщетяване на собственици на одържавени имоти
01 януари 2007 | 00:00
ЗАКОН за енергийната ефективност
01 януари 2007 | 00:00
ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд
01 януари 2007 | 00:00