Закони

Закон за туризма
27 септември 2016 | 13:11
Закон за административно-териториалното устройство на Република България
22 юли 2016 | 11:00
ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър
22 юли 2016 | 00:00
ЗАКОН за устройството на Черноморското крайбрежие
13 май 2016 | 00:00
ЗАКОН за обществените поръчки
03 май 2016 | 14:26
ЗАКОН за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
05 април 2016 | 11:37
Закон за публично-частното партньорство
16 февруари 2016 | 12:37
ЗАКОН за геодезията и картографията
20 февруари 2015 | 11:21
Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние
17 декември 2013 | 12:40
Закон за транслитерацията
02 август 2013 | 11:43
Европейска харта за местно самоуправление
21 януари 2008 | 00:00
Закон за местното самоуправление и местната администрация
21 януари 2008 | 00:00