Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-2 от 2018 г. за проектиране на пътища ( Обн., ДВ, бр. 79 от2018 г., попр., ДВ, бр. 90 от 2018 г.)

Проект на Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-2 от 2018 г. за проектиране на пътища ( Обн., ДВ, бр. 79

17 януари 2020 | 16:55

Проектът на Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-2 от 2018 г. за проектиране на пътища цели прецизиране на разпоредбата на чл. 108, ал. 3 по отношение разполагането на инженерни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в обхвата на пътя.

С проекта на Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-2 от 2018 г. за проектиране на пътища се цели:

1.Да се предвиди възможност за проектиране и изграждане на подземни технически проводи и съоръжения, представляващи обществен интерес в обхвата на пътя, при условие, че заинтересованото лице представи декларация по чл. 20, т. 1 от Наредбата за специално ползване на пътищата, с която заявява, че при необходимост от изместване на съоръжението /напр. при монтаж на ограничителни системи за пътища, реконструкция, ремонт и др. на пътя/ то ще извърши това изместване за собствена сметка.

2.Да се гарантира, че при необходимост от изместване на съответната инфраструктура, това няма да доведе до допълнителни разходи за сметка на държавния бюджет.

 

  • Прикачени файлове (3)
    Мотиви
    Проект на наредба
    Справка за отразяване на становища
Прикачени файлове (3)