Проект на Наредба за организиране на движението по пътищата с пътни светофари

Проект на Наредба за организиране на движението по пътищата с пътни светофари

26 март 2024 | 13:58

С проекта на нормативния акт се определят условията, редът, местоположението, начинът за поставяне и изискванията към пътните светофари при организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване, видовете светлинни сигнали, които се използват за регулиране движението на пътните превозни средства и на пешеходците, както и продължителността на междинните времена, преходните интервали, разрешителните сигнали и цикълът на светофарните уредби.

С проекта на наредба се прецизират, изменят и допълват текстове с оглед осигуряване на съвременни условия за прилагането на пътните светофари, обобщаване на изисквания, заложени в различни нормативни актове, и постигане на по-висока безопасност на движението по пътищата. Проектът актуализира референции към други нормативни актове с цел отстраняване на несъответствия, възникнали при тяхното изменение и допълнение.

Срок на общественото обсъждане: 25.04.2024 г. 

Становища и коментари могат да бъдат изпращани на електронния адрес на Центъра за административно обслужване: e-mrrb@mrrb.government.bg или през Портала за обществени консултации.

 

 

mrrb
  • Прикачени файлове (2)
    Проект на Наредба за организиране на движението по пътищата с пътни светофари
    Мотиви към Проект на Наредба за организиране на движението по пътищата с пътни светофари
Прикачени файлове (2)