Проект на Наредба за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване скоростта на движение и на изискванията към тях

Проект на Наредба за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности

07 март 2024 | 15:43

Разработването на нова наредба се налага по следните причини: оценена необходимост от цялостна експертна преценка и осъвременяване на техническите изисквания за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и други средства за ограничаване на скоростта на движение, за привеждането им в съответствие с европейски технически спецификации и добри практики.

Предвижда се изискванията на наредбата да се прилагат за пътищата, отворени за обществено ползване, както за републиканските пътища от първи до трети клас и за местните пътища, така и за улиците от първостепенната и второстепенната улични мрежи, с изключение на улиците първи клас. По републиканските пътища извън населените места не се допуска изграждане или монтиране на изкуствени неравности на платното за движение.

Изискванията на наредбата ще се прилагат при основен ремонт и реконструкция на съществуващи пътища и улици, при разработването на самостоятелен проект за ограничаване на скоростта на движение на МПС, както и при проектиране на ново пътно строителство.

Проектът на наредба има за цел да се създадат условия за успокояване на движението, за повишаване на безопасността на движение по пътищата, отворени за обществено ползване, за намаляване на броя и тежестта на пътнотранспортните произшествия. Посочената цел на разработения нормативен акт ще има принос към повишаването на безопасността на движение по пътищата, отворени за обществено ползване, за всички участници в движението.

Срок на общественото обсъждане: 08.04.2024 г.

Становища и коментари могат да бъдат изпращани на електронния адрес на Центъра за административно обслужване: e-mrrb@mrrb.government.bg.

 

mrrb
  • Прикачени файлове (2)
    Проект на Наредба
    Мотиви
Прикачени файлове (2)