Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

27 април 2023 | 12:00

Проектът на нормативен акт съдържа предложение за изменение на закона, с цел ясно разграничаване на правомощията, на органите на официалния контрол върху храните по Закона за храните и на органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето, в производството по одобряване на инвестиционни проекти по Закона за устройство на територията.

Със законопроекта са направени и предложения за създаване на правна възможност за установяване на статута „търпимост“ на строежите или части от тях, представляващи елементи на техническата инфраструктура, които отговарят на техническите правила и нормативи, но са започнали, изградени, реконструирани или ремонтирани без изискващите се строителни книжа – одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж.

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗНА, срокът за обществени консултации е 14 дни, тъй като настоящите предложения за изменение и допълнение на ЗУТ са били включени в законопроект, за който вече са провеждани обществени консултации в периода 12.09.2022 г. - 12.10.2022 г. и в периода 28.10.2022 г. - 11.11.2022 г., достъпни на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 

Дата на откриване – 27.04.2023 г.

Дата на приключване – 11.05.2023 г.

  • Прикачени файлове (7)
    Доклад
    Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
    Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
    Проект на решение на Министерския съвет
    Частична предварителна оценка на въздействието
    Становище на администрацията на Министерския съвет
    Справка за отразяване на становищата
Прикачени файлове (7)