Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на територията на издадените разрешения за строеж през 2017 година

Публичен регистър по чл. 3, ал. 4 от Закона за устройство на територията на издадените разрешения за строеж пр

13 януари 2017 | 15:31
Прикачени файлове (13)

 

Пореден номер Разрешение за строеж номер/дата Строеж/Обект Обявление в „Държавен вестник“
брой/дата
1 Разрешение за строеж № РС-14 от 15.02.2017 г. „Ремонт на ВЛ 110 кV „Аспарухов вал“ в участък от стълб № 24 до стълб № 149“ с местонахождение: землищата на с. Гложене, с. Хърлец, гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца и с. Горни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана бр. 22 от 14.03.2017 г.
2 Разрешение за строеж № РС-15 от 24.02.2017 г.  Проектиране и изграждане на 20 бр. автоматични прелезни устройства бр. 23 от 17.03.2017 г.
3 Заповед № РС-16 от 08.03.2017 г.  Увеличаване на пропускателната способност чрез подобряване параметрите на железния път и увеличаване на проектните скорости на жп линията „София – Карлово – Зимница“ – ЛОТ 1 „София – Карлово“, подобект: „Рехабилитация на съоръженията на осигурителната техника и телекомуникационните мрежи в железопътния участък „София – Карлово“ – подмяна на релсови токови вериги с броячи на оси в гари Зимница, Пирдоп, Христо Даново и Сопот, подмяна на пулт –табла, токозахранващи стативи и преустройство на схеми за управление на входни сигнали в гарите от участъка, пресъоръжаване на пет АПУ и съоръжаване на четири междугария с автоматична блокировка, с броячи на оси“ в сервитута (зоната на отчуждаване) на железния път в участъка „Златица – Карлово“ от 3-та ж.п. линия „София – Карлово – Зимница“, част от ж.п. мрежа на Република България, на територията на общини Златица, Пирдоп, Антон и Копривщица в област София и общини Сопот и Карлово в област Пловдив бр. 23 от 17.03.2017 г.
4 Разрешениe за строеж  № РС-17 от 24.03.2017 г.  Разрешение за строеж на обект: "Електрозахранване на Комплексна трансформаторна подстанция (КТП) за новия летищен радиолокационен комплекс (ЛРЛК) на територията на УПИ X, кв. 2, м. "Летищен комплекс - София" бр. 31 от 18.04.2017 г.
5 Заповед № РС-18 от 31.03.2017 г. Допусната очевидна фактическа грешка за подобект: „Рехабилитация на съоръженията на осигурителната техника и телекомуникационните мрежи в железопътния участък „София – Карлово“ – подмяна на релсови токови вериги с броячи на оси в гари Златица, Пирдоп, Христо Даново и Сопот…“ към обект „Увеличаване на пропускателната способност чрез подобряване параметрите на железния път и увеличаване на проектните скорости на жп линията „София – Карлово – Зимница“ – ЛОТ 1 „София – Карлово“ бр. 31 от 18.04.2017 г.
6   Разрешение за строеж № РС-19 от 04.04.2017 г. “Модернизация на железопътен участък Септември-Пловдив - част от Трансевропейската железопътна мрежа“ – Пътен надлез „Триводици“ с местонахождение в землищата на с. Триводици и с. Ново село, община Стамболийски, област Пловдив в обхвата на имотите съгласно ПУП- парцеларен план бр. 31 от 18.04.2017 г.
Разрешение за строеж № РС-20 от 02.05.2017 г. Ремонт на ВЛ 110 кV „Граничар“ в участък от стълб № 218 до п/ст „Елхово“  на територията на общини Тополовград, област Хасково и Елхово, област Ямбол бр. 37 от 09.05.2017 г.
Разрешение за строеж № РС-21 от 25.05.2017 г.  Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци (НХРАО) на площадка „Радиана“ бр. 46 от 09.06.2017 г.
9 Разрешение за строеж № РС-22 от 31.05.2017 г.  Частично укрепване, консервация и реставрация на част от дворна фасада в стара част от източно крило (1816-1834) в Рилска света обител бр. 47 от 13.06.2017 г.
10 Разрешение за строеж № РС-23 от 31.05.2017 г. Модернизация на железопътен участък Септември – Пловдив, част от Трансевропейската железопътна мрежа – Пътен надлез и пътни връзки „Стамболийски“ бр. 47 от 13.06.2017 г.
11 Разрешение за строеж № РС-24 от 02.06.2017 г.

Лека метална конструкция с покрив над рампа багажно „Заминаване“ Терминал 2 на „Летище София“, с местонахождение гр.София, Летище София, бул. „Христофор Колумб” № 1, Терминал 2

бр.49 от 20.06.2017 г.

12

Разрешение за строеж № РС-25 от 02.06.2017 г.

„Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“, Етап „Рехабилитация на железопътен участък Стралджа – Церковски“, на територията на област Бургас, община Карнобат, с. Деветинци

бр. 49 от 20.06.2017 г.
13 Заповед № РС-26 от 22.06.2017 г.

Кабел 20 кV от подстанция „Стралджа“, община Стралджа, област Ямбол до възлова станция в ПИ 043084, м. „Червенака“, с. Мокрен, община Котел, област Сливен за електрозахранване на Военен учебен полигон Ново село

бр. 54 от 05.07.2017 г. 
14 Заповед № РС-29 от 07.07.2017 г.

Реконструкция и електрификация на железопътната линия „Димитровград-Свиленград“; Фаза 4.3: Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуваща тягова подстанция в Димитровград, Основно електрозахранване на ТПС Свиленград, Резервно електрозахранване на ТПС Свиленград за проводници, изолатори и мълниезащитно въже на територията на Област Хасково, Община Свиленград и Община Любимец

бр. 57 от 14.07.2017 г.
15 Разрешение за строеж № РС-27 от 29.06.2017 г.

Реконструкция и модернизация на Приемното здание на жп гара Искър, състоящото се от функционално свързани сгради с идентификаторни номера  1433.679.3 и 07106.1433.679.4 по КК на с. Бусманци, община Столична, област София

бр. 56 от 11.07.2017 г.
16 Разрешение за строеж № РС-28 от 29.06.2017 г.

Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в ДП НКЖИ по обособени позиции: Етап 1: „Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура по втора жп линия в участъка Горна Оряховица – Каспичан“ на територията на области Велико Търново, Търговище и Шумен

бр. 56  от 11.07.2017 г.
17 Разрешение за строеж № РС-30 от 18.07.2017 г.

Изграждане на маршрутно – релейна централизация тип МН-70 с броячи на оси в гара Карлуково“ с местоположение гара Карлуково, община Луковит, област Ловеч

бр. 61 от 28.07.2017 г.
18 Разрешение за строеж № РС-31 от 24.07.2017 г.

„Рехабилитация на път III-663 „Чирпан – Симеоновград“ от км 0+000 до км 15+220“ в рамките на териториалния обхват на транспортната територия, държавна собственост

бр. 64 от 08.08.2017 г.
19 Разрешение за строеж № РС-32 от 25.07.2017 г.

Рехабилитация на път III-663 Чирпан – Симеоновград от км 15+220 до км 28+913,25 и от км 31+742 до км 33+364,30, в рамките на териториалния обхват на транспортната територия, държавна собственост

бр. 64 от 08.08.2017 г.
20. Разрешение за строеж № РС-33 от 25.07.2017 г.

Основен ремонт на път II-59 Момчилград – Крумовград – Ивайловград“ в участъка от км 30+439 до км 56+861.68, в рамките на териториалния обхват на транспортната територия, държавна собственост

бр. 64 от 08.08.2017 г.
21. Разрешение за строеж № РС-34 от 26.07.2017 г.

Ремонт на пътека за рулиране „S” на „Летище София“, УПИ XI и УПИ XII от кв. 2, м. „Летищен комплекс“, гр.София

бр. 65 от 11.08.2017 г.
22.  Разрешение за строеж № РС-35 от 04.08.2017 г.

Извършване на строително-монтажни работи за обект Път II - 18 Софийски околовръстен път в участъка от км 0+780 до км 6+308.17 и подобекти: Реконструкция на ВЛ 20 kV „Българка – Мрамор“ при км 4+460; Реконструкция на кабел 20 kV при пътен възел СОП – бул. „Стефансон“; Реконструкция на мрежа НН при км 0+920; Реконструкция на мрежа НН при пътен възел СОП – бул. „Ломско шосе“ и БКТП 20/0,4 kV, 400 kVA при бул. „Ломско шосе“ 

бр. 68 от 22.08.2017 г.

23.

Разрешение за строеж № РС-36 от 14.08.2017 г.

Рехабилитация на път III – 663 „Чирпан – Симеоновград“, участък от км 34+600 до км 54+835.61

бр. 71 от 01.09.2017 г.
24

Разрешение за строеж №РС-37 от 17.08.2017 г.

Аварийни ремонтно-възстановителни дейности на виадукт при км 33+600 на Автомагистрала „Хемус“

бр. 68 от 22.08.2017 г.
25

Заповед № РС-38 от 17.08.2017 г.

Пътна връзка за летище София с обхват от бул."Брюксел"(от т.т.201-о.т.206 до о.т.255 - о.т.226) до ул. "Мими Балканска"  (о.т.214 - до о.т.-215)

бр. 71 от 01.09.2017 г.
26

Разрешение № РС-39 от 18.08.2017 г. 

Рехабилитация на път III – 112 Дъбова махала – Монтана от км 10+500 до км 16+174, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74

бр. 72 от 05.09.2017 г.
27

Разрешение за строеж № РС-40 от 21.08.2017 г.

АМ Струма ЛОТ 3.1 „Благоевград – Крупник“ за: участък от км 359+068 до км 360+950; участък от км 361+200 до км 361+540; участък от км 361+847 до км 365+500 (с изключение на пътна връзка на пътен възел „Благоевград – юг“ – „Пътен възел – I-1 (Е 79)“); Сегментна стена при съоръжение на км 365+400 – устой страна Кулата; Реконструкция на общински път BLG 2068 при км 361+801; Преминаване на захранващ водопровод за с. Покровник при км 361+616

бр. 68 от 22.08.2017 г.

28

Разрешение за строеж № РС- 41 от 24.08.2017 г.

„Магистрални и локални оптични кабели – западна магистрала в участък от ВТ при обслужваем усилвателен пункт „Ихтиман“ до ВТ при газо-измервателна станция „Дупница“ на територията на общините Ихтиман, Столична (р-н Панчарево), Самоков, Сапарева баня и Дупница“

бр. 75 от 15.09.2017 г.
29

Разрешение  за строеж № РС-42 от 30.08.2017 г.

 „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, находящ се в м.„Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна, в обхвата на имотите, за които е отреден УПИ І-461, 462, в кв. 4, с отреждане „за рибарско пристанище“ и в акваторията на Черно море

бр. 72 от 05.09.2017 г.
30

Разрешение за строеж №РС-43 от 31.08.2017 г.

Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“ с изграждане на второ платно от км 212+233.06 до км 217+000 (километраж по проект), от км 210+862.10 до км 215+629.05 (километраж по съществуващ път)

бр. 73 от 08.09.2017 г.
31

Разрешение за строеж № РС-44 от 01.09.2017 г.

Mонтаж на автомобилни везни в зоните на граничните контролно – пропускателни пунктове Дунав мост - Русе, Дуранкулак, Капитан Петко войвода, както следва:

  1. ГКПП „Дунав мост - Русе“, зона „Изток“ – 4 бр., ведно с кабини за контрол
  2. ГКПП „Дунав мост - Русе“, зона „Запад“ – 1 бр.
  3. ГКПП „Дуранкулак“ – 1 бр.
  4. ГКПП „Капитан Петко войвода“ – 1 бр., ведно с кабина за контрол
бр. 76 от 19.09.2017 г.
32

Разрешение за строеж № РС-45 от 04.09.2017 г.

Модернизация на железопътен участък Септември-Пловдив - част от Трансевропейската железопътна мрежа – Пътен надлез при спирка Ковачево с местонахождение област Пазарджик, община Септември; в землищата на с. Ковачево и с. Лозен

бр. 76 от 19.09.2017 г.

33

Разрешение за строеж № РС-46 от 08.09.2017 г.

Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура по пета жп линия в участъка Радомир – Благоевград

бр. 77 от 26.09.2017 г.
34 Заповед № РС-47 от 12.09.2017 г.  за допълване на Разрешение за строеж № РС-79 от 07.12.2016 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството, поради промяна по време на строителството по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за обект: „Кейови места за обработка на товари, вертикална планировка на територията на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“ и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране“, на територията на област Бургас, община Бургас

бр. 76 от 19.09.2017 г.

35 Разрешение за строеж № РС-48 от 12.09.2017 г. „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ на територията на общини Стара Загора, Раднево, Опан, област Стара Загора, общини Димитровград, Хасково, област Хасково, общини Джебел, Кърджали, Момчилград, Кирково, област Кърджали бр. 76 от 19.09.2017 г.
36 Разрешение за строеж № РС-49 от 20.09.2017 г.

Разрешение за строеж за обект „Специализиран пристанищен обект-защитена лодкостоянка“, в кв. Крайморие, гр. Бургас

бр. 78 от 29.09.2017 г.
37 Разрешение за строеж № РС-50 от 27.09.2017 г.

Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“, Обход на Ахелой от км 207+800 до км 212+233.06

бр. 80 от 06.10.2017 г.
38 Разрешение за строеж № РС-51 от 28.09.2017 г.

Преустройство на буферен склад за горива 5 х 1000 м3“, находящ се на територията на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас

бр. 80 от 06.10.2017 г.
39 Разрешение за строеж № РС-53 от 29.09.2017 г.

Разрешение за строеж за обект: АМ Струма ЛОТ 3.3 от км 397+600 до км 420+624

бр. 81 от 10.10.2017 г.
40 Заповед № РС- 52 от 29.09.2017 г.

За допълване на разрешение за строеж  за: „Институционално-търговска структура източно от Самоковската порта на Рилски манастир“ с подобекти: „Блок I”, „Блок II“, „Блок III“ и „Блок IV“ за Подобект: „Площадкови ВиК и Ел. мрежи“, с местоположение ПИ 62685.60.2 по КК и КР на землището на Рилски манастир, община Рила

бр.81 от 10.10.2017 г.
41 Разрешение за строеж № РС-55 от 09.10.2017 г.

Рехабилитация на път ІІ-81 „Бучин проход - Берковица“ от км 30+400 до км 51+235

бр. 83 от 17.10.2017 г.
42 Разрешение за строеж № РС-54 от 05.10.2017 г.

Железопътна линия №2 София - Мездра - Горна Оряховица - Каспичан - Синдел - Варна - реконструция от км 55+025 до км 55+390 в междугарието Лакатник - Елисейна за неотложно укрепване на слабо място от км 55+025 до км 55+100

бр. 85 от 24.10.2017 г.
43 Разрешение за строеж № РС-56 от 09.10.2017 г.

Реконструкция на гаров комплекс Карнобат от проект "Подготовка на проект "Рехабилитация ж.п. участък Пловдив - Бургас - Фаза 2", Позиция 10 "Ремонт на сгради и съоръжения в гаров комплекс Карнобат"

бр. 87 от 31.10.2017 г.
44 Заповед № РС-57 от 13.10.2017 г.

Транзитен газопровод № 2 за Турция“, Подобект: „Разширяване на транзитен газопровод за Турция в участъка компресорна станция Лозенец – очистно съоръжение Недялско“ на територията на: с.Лозенец, гр.Стралджа, с.Атолово, с.Маленово, с.Палаузово, с.Недялско, община Стралжда

бр. 85 от 24.10.2017 г.
45  Разрешение за строеж № РС-58 от 30.10.2017 г.

Рехабилитация на път III-306 Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207

бр. 91 от 14.11.2017 г.
46 Заповед № РС-59 от 03.11.2017 г.

„Специализиран терминал за съхранение на сярна киселина, находящ се на Пристанищен терминал „Бургас Изток – 2“- част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас“:

I-ви етап - Подобекти: „Ж.п. разтоварище, общостанционни, помпено, ранжирна станция, резервоари, сграда, товарна станция”

II-ри етап - Подобект: „Автоматизирано товарно рамо“

бр. 91 от 14.11.2017 г.
47 Разрешение за строеж № РС-60 от 09.11.2017 г.

„Изграждане на въздушен електропровод 6 kV между БПС (Брегова помпена станция) и ПС (Помпена станция) Раней“, находящ се на Площадката на АЕЦ Козлодуй, гр. Козлодуй, област Враца

бр. 94 от 24.11.2017 г.
48 Разрешение за строеж № РС-62 от 15.11.2017 г.

Електрификация на гара Димитровград товарна гара

 бр.94 от 24.11.2017 г.
49 Разрешение за строеж № РС- 63 от 15.11.2017 г.

„Ремонт на ВЛ 110 кV „Панорама“ в участък от стълб № 11 до стълб № 32/ 50“ на територията на община Перник, област Перник и Столична община – район Витоша, област София

 бр.94 от 24.11.2017 г.
50 Разрешение за строеж № РС-61 от 15.11.2017 г.

Рехабилитация на път ІІ-81 „Костинброд – Бучин проход“ от км 8+200 до км 30+400

бр. 94 от 24.11.2017 г.
51 Заповед № РС-64 от 21.11.2017 г.

Път III-5004 – Обход на гр. Габрово от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130 – реконструкция на ТТ кабел при км 11+400 и въвеждане етапност на изграждане

бр. 97 от 05.12.2017 г.
52 Разрешение за строеж № РС- 66 от 22.11.2017 г.

Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: Железопътен участък София – Подуене- Искър – Казичене – Елин Пелин /без жп гари София и Елин Пелин/:

Участък: Казичене – Елин Пелин: Двупътна електрифицирана железопътна инфраструктура – реконструкция, в рамките на териториалния обхват на транспортната територия, с местонахождение област София, Столична община – Район Панчарево и област Софийска, община Елин Пелин

бр.98 от 08.12.2017 г.
53 Разрешение за строеж № РС-65 от 22.11.2017 г.

Републикански път IIІ-623 „Бобов дол– Жедна“ от км 14+800 до км 15+560 – ново трасе

бр. 98 от 08.12.2017 г.
54 Разрешение за строеж № РС-67 от 27.11.2017 г.

Изграждане на допълнителен противофилтрационен екран и ревизия на дънна дренажна система на секция IA на Сгуроотвал "Искрица" в землището на село Искрица

бр. 101 от 19.12.2017 г
55 Разрешение за строеж № РС-68 от 06.12.2017 г.

Аварийно изграждане на левия откос на железния път в отсечката от км 5+870 до 6+060 с дължина 190 м на междугарието Захарна фабрика - Горна баня по 5-та ж.п. линия

бр. 101 от 19.12.2017 г.
56 Разрешение за строеж № РС-69 от 08.12.2017 г.

АМ Струма ЛОТ 3.3 „Кресна – Сандански“, Реконструкция на ВЕП 20 kV „Дамяница“ от км 419+150 до км 420+480

бр.1 от 02.01.2018 г.
57 Заповед № РС-70 от 13.12.2017 г.

Заповед № РС-70/13.12.2017 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-4/19.01.2017 г. за обект: АМ Струма ЛОТ 3.3 „Кресна – Сандански“

бр.1 от 02.01.2018 г.
58 Разрешение за строеж № РС-71 от 14.12.2017 г. Изграждане на защитни помещения за дозиращи инсталации №1 и №2 в ТЕЦ „Контурглобал Марица Изток 3“ бр. 1 от 02.01.2018 г.
59 Разрешение за строеж № РС-72 от 19.12.2017 г. Рехабилитация на път II-35 Плевен – Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105 бр. 6 от 16.01.2018 г.
  • Прикачени файлове (13)
    Заповед № РС-1/ 13.01.2017 г. за допълване на разрешение за строеж
    Разрешение за строеж № РС-2/17.01.2017 г.
    Разрешение за строеж № РС-3/18.01.2017 г.
    Разрешение за строеж №РС-4/19.01.2017 г.
    Разрешение за строеж № РС-6/20.01.2017 г.
    Заповед № РС-5/ 20.01.2017 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-90/ 16.09.2015 г.
    Разрешение за строеж №РС-7/23.01.2017г.
    Разрешение за строеж № РС-8 24.01.2017 г.
    Разрешениe за строеж № РС-9/25.01.2017 г.
    Разрешение за строеж № РС-10/ 25.01.2017 г.
    Разрешение за строеж № РС-11/25.01.2017 г.
    Разрешение за строеж № РС-12/26.01.2017 г.
    Разрешение за строеж №РС-13/26.01.2017г.
Прикачени файлове (13)