Обхват, съвети за развитие, проучвания

Анализ на състоянието и тенденциите за промени в обхвата на районите от нива 1, 2 и 3 в Република България в контекста на общата класификация на териториалните единици за статистически цели в Европейския съюз
21 декември 2013 | 09:47
Материали от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 12.12.2013 г., гр. Кюстендил
18 декември 2013 | 13:29
Протокол от заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район - 03.10.2013г., гр. Кюстендил
30 октомври 2013 | 15:31
График на заседанията на Регионалните съвети за развитие до 31.12.2013 г
04 октомври 2013 | 17:05
Актуализирани индикатори за напредъка по прилагането на Конвенциите от РИО
13 септември 2013 | 11:50
Оценка на въздействието на Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие
29 август 2013 | 13:30
Анализ на обобщените резултати от проведено анкетно проучване сред членовете на Регионалните съвети за развитие, във връзка с изработването на новата Национална стратегия за регионално развитие
19 септември 2011 | 00:00
Анализ на обобщените резултати от проведено анкетно проучване на капацитета и перспективите на регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 и областните съвети за развитие в районите от ниво 3
19 септември 2011 | 00:00
Индикатори за оценка на глобалните екологични проблеми (Проект "Региони за устойчива промяна" - INTERREG IVC)
22 март 2011 | 15:20
Проект "Съвместен документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния"
22 март 2011 | 00:00
Практически насоки за интеграция на глобални екологични цели в процеса на актуализация на Областните стратегии за развитие
12 януари 2011 | 00:00
Райони от ниво 1 и ниво 2
11 януари 2008 | 10:51