Оперативна програма "Региони в Растеж"

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) е интегрирана оперативна програма, финансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от държавния бюджет на Република България, насочена към регионалното развитие и към постигане на целите на градската политика в България.

ОПРР финансира дейности, които целят осигуряване на баланс в градовете и допринасят за постигане на устойчиво градско развитие, създаване на благоприятни условия за подобряване качеството на живот и нови работни места в градовете.

Проект на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”
21 март 2023 | 11:55
УО на ОПРР публикува анкета/въпросник за проучване на нивото на обществена осведоменост относно Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.
01 февруари 2023 | 16:59
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.004 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ” по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
25 януари 2023 | 17:37
Изменени са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“
23 май 2022 | 13:57
Обществено обсъждане на проект на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2022 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
01 март 2022 | 14:21
Ново ръководство на ГД СППРР
07 февруари 2022 | 15:00
Заместник-министър Нина Стоименова даде „символично начало“ на проекта за възстановяването на антична вила „Армира“, край Ивайловград
13 декември 2021 | 12:37
Заместник-министър Нина Стоименова проведе работна среща по проекта за превръщане на синагогата във Видин в „Културен център „Жул Паскин“
10 декември 2021 | 16:27
Зам.-министър Нина Стоименова: Договорени са близо 3 млрд. лв. от ОПРР за модернизация на инфраструктурни обекти в страната
02 декември 2021 | 17:56
Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Мерки за справяне с пандемията” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
23 юли 2021 | 15:46
Покана за представяне на проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент
28 април 2021 | 16:43
УО на ОПРР публикува анкета за обществената осведоменост по Програмата
20 април 2021 | 16:04