Новини

Публикувани са Инструкция за структуриране на Звената и Комитетите за подбор в общините по Приоритет 1 и Указания за осигуряването на публичност към общините на ПРР 2021-2027
15 февруари 2021 | 15:35
Процедурен наръчник за правилата и процедурите за провеждане на мерките за информация и комуникация, медиация и обществени консултации в рамките на РСР при запознаването на общността с интегрирания териториален подход за програмен период 2021-2027 г.
31 декември 2020 | 10:43
Публикувана е Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2021 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
30 декември 2020 | 13:52
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
30 декември 2020 | 13:32
Публикуван е проект на изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
11 декември 2020 | 16:58
С 2,1 млн. лв. от ОПРР ще се изгражда интелигентна система за пътна безопасност по 11 второкласни и третокласни пътни участъци в страната
05 ноември 2020 | 10:40
Строим индустриални зони с евросредства от новата програма за развитие на регионите
31 октомври 2020 | 09:27
УО на ОПРР публикува Актуализирани общи указания за подготовка на инвестиции за градско развитие по ПРР 2021-2027 г.
30 октомври 2020 | 14:50
Актуализирани са Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014- 2020 г.
20 октомври 2020 | 15:28
Фондовете за градско развитие ще могат да отпускат оборотни средства на частни инвеститори за реализацията на проекти по ОПРР
14 септември 2020 | 16:40
Нови 29 млн. лв. от ОПРР ще се инвестират в енергийна ефективност на жилищни и обществени сгради в 11 малки и средни градове
01 август 2020 | 09:31
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище”
29 юли 2020 | 14:44