Новини

Зам.-министър Нина Стоименова: Договорени са близо 3 млрд. лв. от ОПРР за модернизация на инфраструктурни обекти в страната
02 декември 2021 | 17:56
Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Мерки за справяне с пандемията” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
23 юли 2021 | 15:46
Покана за представяне на проектни предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент
28 април 2021 | 16:43
УО на ОПРР публикува анкета за обществената осведоменост по Програмата
20 април 2021 | 16:04
Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“
16 април 2021 | 16:06
С финансиране от ОПРР в Бургас ще бъде реставриран Етнографският музей и ще се изгради улица на занаятите
30 март 2021 | 16:50
УО на ОПРР одобри допълнение на Инструкцията за определяне на структурата и състава на Междинните звена по ПО 1
25 март 2021 | 15:47
Публикувани са Инструкция за структуриране на Звената и Комитетите за подбор в общините по Приоритет 1 и Указания за осигуряването на публичност към общините на ПРР 2021-2027
15 февруари 2021 | 15:35
Процедурен наръчник за правилата и процедурите за провеждане на мерките за информация и комуникация, медиация и обществени консултации в рамките на РСР при запознаването на общността с интегрирания териториален подход за програмен период 2021-2027 г.
31 декември 2020 | 10:43
Публикувана е Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2021 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
30 декември 2020 | 13:52
Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
30 декември 2020 | 13:32
Публикуван е проект на изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
11 декември 2020 | 16:58