Новини

Изменени насоки - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001 „Регионални пътища“
29 май 2019 | 17:27
Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.
25 април 2019 | 14:07
Решение № РД-02-36-347/14.03.2019 г. на Националния координатор на помощта от фонд „Солидарност” на ЕС за одобряване на проектни предложения
14 март 2019 | 18:03
Изменени Насоки за кандидатстване - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“
06 март 2019 | 17:45
Изменени насоки - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“
18 февруари 2019 | 12:34
Приключи оценката на проекти по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2“
25 януари 2019 | 17:37
Публикувани изисквания за кандидатстване по фонд „Солидарност” на Европейския съюз
08 януари 2019 | 17:32
Изменени насоки - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
21 декември 2018 | 17:34
ЕК одобри още 210 млн. лв. за ремонт на училища по ОПРР
15 декември 2018 | 12:46
Европейската комисия одобри проекта Министерство на здравеопазването за модернизация на системата за спешната медицинска помощ в България
14 декември 2018 | 15:18
Изменени са насоките за кандидатстване по приоритетна ос 8 „Техническа помощ” BG16RFOP001-8.002 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА УО НА ОПРР 2014-2020“
13 декември 2018 | 16:41
Прилагане разпоредбите на Закона за държавните помощи и правилника за неговото прилагане
07 декември 2018 | 16:15