Оперативна програма "Региони в Растеж"

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) е интегрирана оперативна програма, финансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от държавния бюджет на Република България, насочена към регионалното развитие и към постигане на целите на градската политика в България.

ОПРР финансира дейности, които целят осигуряване на баланс в градовете и допринасят за постигане на устойчиво градско развитие, създаване на благоприятни условия за подобряване качеството на живот и нови работни места в градовете.

Изменение на приложения по процедура по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрални планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
13 юни 2018 | 18:17
Изменение на приложения по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
13 юни 2018 | 17:07
Министър Нанков откри обновения със средства от ОПРР парк „Детски кът“ в Горна Оряховица
28 май 2018 | 18:00
Министерство на здравеопазването подаде проект по процедура „Регионална здравна инфраструктура“
14 май 2018 | 15:40
МРРБ отпуска близо 100 млн.лв. по оперативна програма „Региони в растеж“ за развитие на туризма в страната
30 април 2018 | 16:18
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания
30 март 2018 | 11:17
Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” по Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020 г.
27 март 2018 | 15:33
Удължава се срокът за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-4.001 „Регионална здравна инфраструктура“ до 15.05.2018 г.
20 март 2018 | 18:22
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”
27 февруари 2018 | 12:52
Публикуван е проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по ОПРР 2014-2020 г.
23 февруари 2018 | 18:37
МРРБ дава на Столична община 151 млн. лв. за Златна София, „Граф Игнатиев“, „Площад Славейков“ и центрове за деца с увреждания
21 февруари 2018 | 12:33
Актуализирани са Методическите указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.
30 януари 2018 | 17:31