Оперативна програма "Региони в Растеж"

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР 2014-2020 г.) е интегрирана оперативна програма, финансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от държавния бюджет на Република България, насочена към регионалното развитие и към постигане на целите на градската политика в България.

ОПРР финансира дейности, които целят осигуряване на баланс в градовете и допринасят за постигане на устойчиво градско развитие, създаване на благоприятни условия за подобряване качеството на живот и нови работни места в градовете.

Определен е Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
19 май 2017 | 16:54
Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
03 май 2017 | 17:14
МРРБ открива нови възможности за модернизацията на детски градини, училища и спортна база
29 април 2017 | 11:00
Управляващият орган на ОПРР 2014-2020 г. публикува за повторно обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
28 март 2017 | 17:29
„Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД публикува индикативна техническа спецификация за избор на финансови посредници по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
22 март 2017 | 13:50
Подадено е проектно предложение на Медицински университет - София по процедура „Подкрепа за висшите училища в Република България“ по ОПРР 2014 -2020
20 март 2017 | 17:07
Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.005 “БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА КОНКРЕТНИ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 - МОН, МMС, МК”
23 август 2016 | 16:20
Изменени са Насоките за кандидатстване/Указанията за предоставяне на БФП по отношение на образците на административен договор и общи условия за изпълнение по ОПРР 2014-2020
09 август 2016 | 17:22
Публикуван е Пакет документи за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.004 ”БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА АПИ”
02 август 2016 | 11:09
Одобрено е първото проектно предложение по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на ИПГВР 2014-2020“
21 юли 2016 | 18:34
Публикувани са Методически указания за изпълнение на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 г.
15 юли 2016 | 13:52
Публикувани са проекти на Общи и Специални условия на договори за предоставяне на БФП по ОПРР 2014-2020
13 юли 2016 | 18:55