ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Турция 2021-2027 - Цели

Програмата ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България – Турция 2021-2027 е създадена за да отговори на нуждите и предизвикателствата пред трансграничния регион, идентифицирани от Териториалния анализ и в съответствие с ключови политики на Европейския съюз като като зелен и цифров преход, Териториален дневен ред 2030, разширяване на ЕС. 

Общата цел на програмата е укрепване на териториалното сближаване в трансграничен регион между Република България и Република Турция, необходимо за развитието на трансграничния регион и намаляването на неравенствата между по-добрите места и тези с по-малко проспериращи перспективи или изоставащи.

В програмната стратегия са заложени интегрирани мерки за териториално развитие  - осигуряване на равен достъп на МСП до програмните ресурси за подкрепа на „зеления“ преход на предприятията от гледна точка на енергийната ефективност и перспективите на кръговата икономика, и създаване на трансгранични вериги с добавена стойност в определени сектори, особено в енергийния сектор чрез съвместни координирани действия в областта на енергетиката и околната среда, както и подкрепа за институционално трансгранично сътрудничество срещу откритата незаконна миграция във вътрешността