Издадени заповеди през 2014 година

Издадени заповеди през 2014 година

22 януари 2014 | 11:43
  • Прикачени файлове (32)
    Заповед № РД-02-15-8 от 22.01.2014 г.
    Заповед № РД-02-15-17/07.02.2014 г. за изменение на ОУП на Царево и Задание за проектиране
    Заповед №РД-02-15-62 от 21.05.2014 г.
    Заповед № РД-02-15-69 от 26.05.2014 г.
    Заповед № РД-02-15-68 от 26.05.2014 г.
    Заповед №РД-02-15-63 от 21.05.2014 г.
    Заповед № РД-02-15-84 от 16.06.2014 г.
    Заповед № РД 02-15-90 от 23.06.2014 г.
    Заповеди № РД-02-15-125 от 02.09.2014 г.
    Заповед № РД-02-15-104/07.07.2014 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПП за обект, представляващ елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии
    Заповед № РД-02-15-130/24.09.2014 г. на МРР за прекратяване на производството по изработване и одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на к.к. „Боровец”
    Заповед № РД-02-15-70 от 26.05.2014 г.
    Заповед №РД-02-15-78 от 04.06.2014 г.
    Заповед № РД-02-15-88 от 18.06.2014 г.
    Заповед № РД-02-15-124 от 02.09.2014 г.
    Заповед № РД-02-15-103 от 07.07.2014 г.
    Заповед № РД-02-15-129 от 08.09.2014 г.
    Заповед № РД-02-15-127/05.09.2014 г. на МРР за разрешаване изработването на ПУП-ПП за територии, необходими за изграждане на строеж „Оптична кабелна линия „102-10/ТШ2-122-102/ТШ1“ в области Стара Загора и Сливен
    Заповед № РД-02/15-135 / 13.10.14 г.
    Заповед № РД-02-15-136/ 15.10.2014 г.
    Техническо задание за изработване на проект за изменение на общия устройствен план на курортен комплекс „Пампорово“
    Заповед № РД-02-15-142 / 04.11.2014 г.
    Заповед № РД-02-15-144 / 06.11.2014г.-Рибарско пристанище Ченгене скеле
    Заповед РД-02-15-143 / 05.11.2014 г. за разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект, представляващ елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, „Междусистемна въздушна линия ВЛ 400 кV п/ст „Марица изток“
    Заповед № РД-02-15-146/ 02.12.2014 г.
    Заповед № РД-02-14-1192/ 04.12.2014 г.
    Заповед № РД-02-1191/ 04.12.2014 г.
    Заповед РД-02-15-154 от 2014 г.
    Заповед РД-02-15-153 от 2014 г.
    Заповед № РД-02-15-162/18.12.2014 г.
    Заповед № РД-02-15-150/ 04.12.2014 г.
    Заповед № РД-02-15-152/ 04.12.2014 г.
Прикачени файлове (32)