Обяви

ВАЖНО!!! Променени са Изискванията за кандидатстване по схема BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие”
27 януари 2011 | 13:12
Открива се нова схема по Оперативна програма „Регионално развитие” - „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”
26 януари 2011 | 17:37
Индикативна годишна работна програма за програмите за териториално сътрудничество, в които България участва
11 януари 2011 | 14:47
ВАЖНО!!! Променени са Изискванията за кандидатстване по схема BG161PO001/2.3-01/2010 ”Подготовка, проучване и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България - Сърбия” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013
10 януари 2011 | 16:57
ВАЖНО!!! Променени са Изискванията за кандидатстване по схема BG161PO001/3.2-01/2010 ”Подкрепа за организиране на събития с регионален и национален обхват и въздействие” по Оперативна програма „Регионално развитие”
10 януари 2011 | 16:53
Обявяване на търг за избор на изпълнител на обект "Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа по левия бряг на река Марица в гр. Димитровград"
19 май 2010 | 15:56