Проект на ПМС за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на

23 май 2023 | 15:40

С приемането на проект  за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерски съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията ѝ (Програмата) се цели недопускане на надвишаване на финансов ресурс на Програмата и нейното реализиране в рамките на одобрения бюджет.

За тази цел се предвиждат промени, предвиждащи преустановяване на сключването на договори за обществени поръчки за дейности по Програмата чрез избор на нови външни изпълнители, избрани по реда на Закона за обществените поръчки и поемане на нови финансови ангажименти по нея, както и се определя краен срок за сключване на анекси към договорите за целево финансиране.

mrrb
  • Прикачени файлове (4)
    Доклад
    Проект на ПМС
    Становище на администрацията на МС
    Частична предварителна оценка
Прикачени файлове (4)